„Wywóz odpadów komunalnych stałych i innych z budynków użyteczności publicznej będących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wywóz odpadów komunalnych stałych i innych z budynków użyteczności publicznej będących w administracji Gminy Halinów i targowiska gminnego znajdującego się w Halinowie przy ul. Piłsudskiego oraz z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Halinów, a także kontenerów typu KP-7 – z terenu Gminy Halinów w 2019 roku oraz z Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoHalinów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-07
 • Numer ogłoszenia501276-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501276-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa: „Wywóz odpadów komunalnych stałych i innych z budynków użyteczności publicznej będących w administracji Gminy Halinów i targowiska gminnego znajdującego się w Halinowie przy ul. Piłsudskiego oraz z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Halinów, a także kontenerów typu KP-7 – z terenu Gminy Halinów w 2019 roku oraz z Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, ul. Szkolna 4, 05-079 Okuniew, reprezentowanego przez Panią Wiolettę Ceglińską – Dyrektora Szkoły
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, ul. Szkolna 4, 05-079 Okuniew, reprezentowanego przez Panią Wiolettę Ceglińską – Dyrektora Szkoły;
3) Szkoły Podstawowej w Chobocie 50 gm. Halinów, reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Szklarską – Dyrektora Szkoły;
4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów, reprezentowanego przez Panią Lidię Kołakowską – Dyrektora Szkoły;
5) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, Brzeziny 3, 05-074 Halinów, reprezentowanego przez Panią Marzenę Wiśniarską - Dyrektora Szkoły;
6) Gimnazjum w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów, reprezentowanego przez Pana Jana Rutkowskiego – Dyrektora Szkoły,
7) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, reprezentowanego przez Panią Dorotę Górską – Kierownika MOPS;
8) Zakładu Komunalnego w Halinowie ul. Józefa Piłsudskiego 77 05-074 Halinów, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Komudę-Ołowską – Dyrektora Zakładu Komunalnego.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza Halinowa, krajowy numer identyfikacyjny 1326917200000, ul. ul. Spółdzielcza  1 , 05074   Halinów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 836 020, e-mail inwestycje@halinow.pl, faks 227 836 107.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.halinow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.halinow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.halinow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Halinowie
Adres:
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wywóz odpadów komunalnych stałych i innych z budynków użyteczności publicznej będących w administracji Gminy Halinów i targowiska gminnego znajdującego się w Halinowie przy ul. Piłsudskiego oraz z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Halinów, a także kontenerów typu KP-7 – z terenu Gminy Halinów w 2019 roku oraz z Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: ZP. 271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I: Zadanie 1: Wywóz odpadów komunalnych stałych i innych z budynków użyteczności publicznej, znajdujących się w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 oraz w Michałowie - Michałów 74, wywóz odpadów komunalnych, zużytych tonerów oraz bezpłatny odbiór zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie, znajdującego się przy ul. Spółdzielczej 1, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Halinów oraz targowiska gminnego, znajdującego się w Halinowie przy ul. Piłsudskiego róg ul. I. Paderewskiego. Zadanie 2: Wywóz odpadów komunalnych kontenerami typu KP – 7 o pojemności 7 m3 z terenu Gminy Halinów. Zadanie 3: Wywóz odpadów komunalnych oraz papieru z budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie. Zadanie 4: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Szkoły Podstawowej w Chobocie. Zadanie 5: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie. Zadanie 6: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Gimnazjum w Halinowie. Zadanie 7: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach. Zadanie 8: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Zadanie 9: Wywóz odpadów komunalnych z Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. Część II: Zadanie 1: Wywóz odpadów innych w tym niebezpiecznych z Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Halinów – warunek dotyczy części 1; 2) posiadają aktualną decyzję na odbiór i transport odpadów szkodliwych/ niebezpiecznych- warunek dotyczy części 2; 3) posiadają aktualną decyzję Starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych - warunek dotyczy części 1 i części 2;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Halinów (w przypadku składania oferty do części 1); 2) aktualną decyzję na odbiór i transport odpadów szkodliwych/ niebezpiecznych (w przypadku składania oferty do części 2); 3) aktualną decyzję Starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych. 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Charakter zmian, zakres oraz warunki wprowadzenia zmian opisane są w załącznikach nr 5-12 do SIWZ, w odrębnych postanowieniach umowy (IPU) dla każdego zamawiającego wspólnie przeprowadzającego postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia - dla każdego zamawiającego odrębnie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 2 Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1: Wywóz odpadów innych w tym niebezpiecznych z Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 1 Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1: Wywóz odpadów komunalnych stałych i innych z budynków użyteczności publicznej, znajdujących się w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 oraz w Michałowie - Michałów 74, wywóz odpadów komunalnych, zużytych tonerów oraz bezpłatny odbiór zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego z budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie, znajdującego się przy ul. Spółdzielczej 1, wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Halinów oraz targowiska gminnego, znajdującego się w Halinowie przy ul. Piłsudskiego róg ul. I. Paderewskiego. Zadanie 2: Wywóz odpadów komunalnych kontenerami typu KP – 7 o pojemności 7 m3 z terenu Gminy Halinów. Zadanie 3: Wywóz odpadów komunalnych oraz papieru z budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Halinowie. Zadanie 4: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Szkoły Podstawowej w Chobocie. Zadanie 5: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie. Zadanie 6: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Gimnazjum w Halinowie. Zadanie 7: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach. Zadanie 8: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Zadanie 9: Wywóz odpadów komunalnych z Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię kamień budowlany. Iłża
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie. Kupię kamień budowlany. Chcę go wykorzystać w ogrodzie, podjeździe na obrzeża, skarpy, schody itp. Proszę o przesłanie oferty cenowej i informację w jakiej jest frakcji, jaki tonaż transportu do Chwałowic koło Iłży. Proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI