Wywóz nieczystości stałych (przewidywanych) dla Politechniki Lubelskiej od 01.01.2019...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wywóz nieczystości stałych (przewidywanych) dla Politechniki Lubelskiej od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolitechnika Lubelska
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-21
 • Numer ogłoszenia651278-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 651278-N-2018 z dnia 2018-11-21 r.

Politechnika Lubelska: Wywóz nieczystości stałych (przewidywanych) dla Politechniki Lubelskiej od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska, krajowy numer identyfikacyjny 000001726, ul. ul. Nadbystrzycka  38D , 20-618  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81)5384103, e-mail bzp@pollub.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.pollub.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa, publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40a/5, 20-618 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych (przewidywanych) dla Politechniki Lubelskiej od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r
Numer referencyjny: BZP/PN/66/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Wywóz nieczystości stałych (przewidywanych) dla Politechniki Lubelskiej od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Postępowanie poniżej progów unijnych. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług odbioru, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych oraz domów studenckich Politechniki Lubelskiej oraz czyszczenie zsypów w budynkach 11 kondygnacyjnych. Zamówieniem objęte są jednostki Politechniki Lubelskiej zlokalizowane w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej oraz ul. Bernardyńskiej. Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Nieodpłatnej dostawy pojemników na odpady segregowane i nie segregowane o pojemnościach, i w ilościach określonych w załączniku do SIWZ oraz ustawienia ich w miejscach do tego przeznaczonych dla poszczególnych nieruchomości; Pojemniki na odpady muszą posiadać odpowiednie oznakowanie oraz kolorystykę. 2. Wywozu odpadów komunalnych z pojemników umieszczonych we wskazanych lokalizacjach dla nieruchomości i częstotliwością zawartą w harmonogramie stanowiącym załącznik do SIWZ. W przypadku nagromadzenia się większej ilości nieczystości np. na skutek wydłużającego się terminu odbioru, także wywóz odpadów znajdujących się obok pojemników; 3. Wywozu odpadów komunalnych na zlecenie telefoniczne lub e-mailowe w przypadku kontenerów, które w specyfikacji określono jako "na zlecenie"; 4. Sprzątania odpadów luzem, które wysypały się podczas ładowania, w przypadku opóźnionego wywozu lub przepełnienia pojemnika; 5. W razie wystąpienia takiej potrzeby wywóz odpadów komunalnych w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez administratorów; 6. Nieodpłatnej wymiany lub naprawy uszkodzonych pojemników na każde zgłoszenie Zamawiającego; 7. Niezwłocznego uzupełnienia pojemników w przypadku kradzieży lub zaginięcia; 8. Bezpłatnego czyszczenia dostarczonych pojemników z wymaganą prawem częstotliwością. 9. Posiadania przez cały okres obowiązywania umowy wymaganego prawem zezwolenia na wykonywanie działalności objętej niniejszym postępowaniem; 10 Posiadania niezbędnego sprzętu do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym pojazdów przystosowanych do odbierania wszelkiego rodzaju odpadów komunalnych. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. Ilości usług podane w Ofercie Wykonawcy i Szczegółowym Opisie Zamówienia stanowią ilości maksymalne. Zamawiający zastrzega prawo do niepełnego wykorzystania tych ilości bez żadnych negatywnych konsekwencji z tego tytułu co oznacza, że zamówienie przez Zamawiającego mniejszej ilości usług, od ilości określonej w Ofercie Wykonawcy i Szczegółowym opisie zamówienia, nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym przede wszystkim roszczeń o wykonanie umowy w zakresie ilości maksymalnej, roszczeń odszkodowawczych jak również roszczeń o zapłatę kar umownych, przy czym minimalna wartość zamówionych i zrealizowanych w ramach niniejszej Umowy usług nie może być niższa niż 60 % maksymalnej ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90000000-7
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1.będzie posiadał aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Lublin, wydane na podstawie Ustawy z dnia13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30 ), w zakresie co najmniej odpadów o kodach określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29) lub Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206 z dnia 2001.10.08):20 03 01, 20 02 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 02, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 99. 2.wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24 ) jako podmiot transportujący odpady. Wpis do rejestru powinien dotyczyć co najmniej odpadów o kodach - określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29): lub Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206 z dnia 2001.10.08): 20 03 01, 20 02 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 02, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 99.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1.będzie posiadał aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Lublin, wydane na podstawie Ustawy z dnia13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30 ), w zakresie co najmniej odpadów o kodach określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29) lub Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206 z dnia 2001.10.08):20 03 01, 20 02 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 02, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 99. 2.wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24 ) jako podmiot transportujący odpady. Wpis do rejestru powinien dotyczyć co najmniej odpadów o kodach - określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923 z dnia 2014.12.29): lub Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206 z dnia 2001.10.08): 20 03 01, 20 02 01, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 02, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 99.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Inne wymagane dokumenty: 2.1. Oferta przygotowana na podstawie wzoru - Wypełniony formularz „Wzór oferty”, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ (w ofercie w szczególności należy podać ceny jednostkowe, oraz cenę za całość, deklarowany poziom recyklingu i informację o ilości samochodów spełniających normę Euro 5). 2.2. PEŁNOMOCNICTWO - Do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, w szczególności dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.: - Wykonawców działających w formie spółki cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki (czy jej kopii poświadczonej odpowiednio za zgodność z oryginałem) nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji; - wykonawców działających wspólnie czyli uczestników konsorcjum. Forma dokumentu: oryginał lub notarialnie poświadczona kopia za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty środowiskowe - ilość pojazdów spełniających warunki emisji spalin 20,00
Poziom recyklingu (w 2019 roku) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 12 Wzoru umowy: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy: a. w zakresie wysokości wynagrodzenia - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia której zmiana dotyczy, w wysokości wynikającej ze zmienionej stawki podatku; b. w zakresie przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie realizacji Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej będzie nie możliwe świadczenie usług zgodnie z niniejszą umową i jej załącznikami; c. w zakresie przedmiotu umowy – w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązującego powszechnie lub prawa miejscowego właściwego dla przedmiotu umowy, celem dostosowania umowy do nowych wymogów prawa. 2. Katalog zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje powstania jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na te zmiany, w sytuacji gdy inicjatywa wprowadzenia zmian pochodzi od Wykonawcy. 3. Nie stanowią zmiany Umowy: a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. c. zmiana w zakresie wyeliminowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady do prac dociepleniowych - Niemce
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady do prac dociepleniowych. Prace na budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej, na terenie województwa lubelskiego.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI