Wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w WS-SPZOZ w Zgorzelcu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZgorzelec
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia537503-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537503-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu: wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w WS-SPZOZ w Zgorzelcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, krajowy numer identyfikacyjny 23116144800000, ul. ul. Lubańska  11-12 , 59-900  Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 722 858, , e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl, , faks 757 722 858.
Adres strony internetowej (URL): http://www.spzoz.zgorzelec.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.spzoz.zgorzelec.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spzoz.zgorzelec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
WS-SPZOZ w Zgorzelcu, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 13-14, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w WS-SPZOZ w Zgorzelcu
Numer referencyjny: 16/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: "Wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych powstających w WS-SPZOZ w Zgorzelcu" tj. 268 300 kg - przez okres 24 m-cy.

II.5) Główny kod CPV: 90524000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90524200-8
90524400-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zgodnie z art. 36a ustawy Pzp - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi unieszkodliwiania odpadów medycznych przez Wykonawcę. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zobowiązania się do zatrudnienia pracowników wykonujących czynności w zakresie: odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. przez cały okres realizacji Umowy. To samo zobowiązanie dotyczy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.2.1.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania wszystkich odpadów medycznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 j.t. ze zm.). 5.2.1.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami marszałka województwa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 j.t. ze zm.). (numeracja zgodna z SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się: 5.2.2.1. realizowania/zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej 1 usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – pow. dot. również usług wykonywanych) - na kwotę brutto zł: 200 000,00 zł. 5.2.2.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - w tym zakresie zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że dysponuje transportem do przewozu odpadów medycznych odpowiednio przystosowanym zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz. U. 2019 poz. 382 j.t) - min. 1 środek transportu oraz osobami posiadającymi uprawnienia do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z ustawą j/w. – min. 2 osoby. (numeracja zgodna z SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 – ustawy PZP Zamawiający żąda przedłożenia: 7.2.1. Wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ – DO OFERTY. 7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Zamawiający żąda przedłożenia: 7.3.1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – NA WEZWANIE (pkt. 7.4 niniejszej SIWZ). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (ministerialnych), Zamawiający pobierze je samodzielnie. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu adresu strony internetowej oraz sygnatury dokumentu, pod którymi te dokumenty/oświadczenia będą dostępne. 7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.3 SIWZ, składa: 7.5.1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 7.5.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.5.2. Dokumenty o których mowa w pkt. 7.5.1.1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.5.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu (numeracja zgodna z SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty: 7.1.1. Wypełnione OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku 5 do SIWZ (do oferty) 7.1.2. aktualne ZEZWOLENIE na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania wszystkich odpadów medycznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 j.t.). (NA WEZWANIE (pkt. 7.4. SIWZ) 7.1.3. oświadczenie Wykonawcy, iż posiada wpis do „rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” marszałka województwa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 j.t) wraz z podaniem numeru rejestrowego (NA WEZWANIE (pkt. 7.4. SIWZ) 7.1.4. WYKAZ WYKONANYCH, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych - na kwotę brutto zł: 200 000,00 zł. - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie – według wzoru na załączniku nr 8 do SIWZ. (NA WEZWANIE (pkt. 7.4. SIWZ) Wartość ujęta w wykazie j/w może być kwotą jednorazowej usługi lub sumą wykonanych usług dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej. Dowodami, o których mowa, są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, - a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (numeracja zgodna z SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
12.8. Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać: 12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, 12.8.2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. 12.8.3. wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 12.8.4. wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 12.8.5. wypełniony załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o oddaniu zasobów podmiotu (jeżeli dotyczy) 12.8.6. pełnomocnictwo – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ. 12.8.7. dowód wpłacenia wadium (dot. formy niepieniężnej) (numeracja zgodna z SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. 10.2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.- (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Oferta musi być zabezpieczona wadium - do upływu terminu składania ofert do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza – decyduje data wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 10.3.1. pieniądzu; 10.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 10.3.3. gwarancjach bankowych; 10.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 10.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  kwotę gwarancji,  termin ważności gwarancji, Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 10.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669), należy złożyć w formie oryginału - w składanej ofercie przetargowej. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie - załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty – Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. 10.6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem: ”Przetarg nieograniczony – ODPADY MEDYCZNE 16/ZP/2019” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.8. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 10.9 b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10.8.a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.10 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona. 10.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy. (numeracja zgodna z SIWZ)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
odbiór odpadów w terminie CITO -w dniu wzewania telefonicznego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 9 ZMIANY UMOWY 1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, który dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana może nastąpić w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy czy umówionych terminów, 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy PZP 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy 6) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez: a) przedłużenie czasu obowiązywania umowy – w przypadku niezrealizowania w czasie trwania umowy szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 - do czasu zrealizowania wartościowego pozostałej części kwoty przeznaczonej do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, w przedłużonej umowie nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym do niniejszej umowy – załącznik nr 1, b) skrócenie czasu obowiązywania umowy - w przypadku wyczerpania szacunkowej wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1, przed terminem zakończenia umowy, określonym w § 4. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany wysokości tego podatku – bez konieczności dokonywania zmiany umowy, a nowa stawka będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących – przy czym zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto, b) okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia – bez konieczności dokonywania zmiany umowy. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powyższym drogą pisemną lub e-mailem, c) zmian wskaźnika GUS, nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, nie częściej jednak niż 1 raz na półrocze, w przypadku gdy wskaźnik ten ulegnie zmianie o minimum 5% - po zaakceptowaniu proponowanej zmiany umowy w aneksie sporządzonym przez Wykonawcę. Cena może ulec zmianie maksymalnie do wysokości zmienionego wskaźnika. 4. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego, w razie zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę okna - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę okna o wymiarach 112 x 170 cm. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI