WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SZPITALI POMORSKICH W LOKALIZACJI GDYNIA I GDAŃSK
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpitale Pomorskie Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525101-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525101-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. : WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SZPITALI POMORSKICH W LOKALIZACJI GDYNIA I GDAŃSK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny 19014161200000, ul. Powstania Styczniowego   1 , 81-519  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48585727331, e-mail m.magulska@ceynowahosp.com.pl, faks +48585727331.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalepomorskie.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Podmiot prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpitalepomorskie.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalepomorskie.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca
Adres:
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo - Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SZPITALI POMORSKICH W LOKALIZACJI GDYNIA I GDAŃSK
Numer referencyjny: D25C/252/N/8-21rj/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie sukcesywnej usługi utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych w zakresie: usługa utylizacji niebezpiecznych odpadów wykonywana w sposób sukcesywny i kompleksowy dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni dla n/w lokalizacji: - Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 - Zadanie 1, - Szpital Św. Wincentego A Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 - Zadanie 2, - Szpital - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku , ul. Smoluchowskiego 18 - Zadanie 3 przez okres 7 miesięcy (Zadania 1 i 2) oraz 9 miesięcy (Zadanie 3). Wykonawca w celu realizacji usługi utylizacji odpadów zobowiązany jest także do zagwarantowania we własnym zakresie odbioru odpadów z ww lokalizacji, ich transport (wraz z załadunkiem) do miejsca utylizacji oraz zapewnienia warunków do magazynowania przez Szpital odpadów do czasu ich odbioru tj. wstawienie kontenera-chłodni do magazynowania odpadów, w tym jego mycie, dezynfekcję oraz naprawy. W zakresie procedury utrzymania w czystości i dezynfekcji kontenera (chłodni), Zamawiający wymaga zastosowania do działań zawartych w procedurze preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania (bakterie, prątki, wirusy, grzyby) w czasie 15 min. Zamówienie podzielone jest na następujące zadania: Zadanie 1 - Utylizacja odpadów medycznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10* w następujących ilościach: 18 01 02* – w ilości 5 000 kg, 18 01 03* – w ilości 99 179 kg, 18 01 04 – w ilości 100 kg, 18 01 06* – w ilości 3 500 kg, 18 01 07* – w ilości 100 kg, 18 01 08* – w ilości 8 000 kg, 18 01 09* – w ilości 100 kg, 15 01 10* – w ilości 200 kg, Zadanie 2 - Utylizacja odpadów medycznych Szpitalu Św. Wincentego A Paulo w Gdyni o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10* w następujących ilościach: 18 01 02* – w ilości 2 917 kg, 18 01 03* – w ilości 186 138 kg, 18 01 04 – w ilości 58 kg, 18 01 06* – w ilości 70 kg, 18 01 07* – w ilości 35 kg, 15 01 08* – w ilości 35 kg, 18 01 09* – w ilości 10 kg, 18 01 10* – w ilości 70 kg, Zadanie 3 - Utylizacja odpadów medycznych Szpitalu Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10* w następujących ilościach: 18 01 02* – w ilości 75 kg, 18 01 03* – w ilości 28 183 kg, 18 01 04 – w ilości 75 kg, 18 01 06* – w ilości 30 kg, 18 01 07* – w ilości 6 kg, 18 01 08* – w ilości 15 kg, 18 01 09* – w ilości 6 kg, 15 01 10* – w ilości 15 kg. 2. Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta 3. Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. CPV: 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych 90512000-9 Usługi transportu odpadów

II.5) Główny kod CPV: 90524000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu nn postępowania, jeśli wymagane jest uprawnienie do podjęcia działalności gospodarczej w powyższym zakresie, tj. posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami tj. zezwolenie na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn zamówienia. Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody określone dla danego zadania, w którym Wykonawca składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 1: • Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każde • Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej: - 2 pojazdami, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych), o załadunku minimum 1500 kg każdy - jednym zakładem utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot nn zamówienia, posiadającym aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ przedmiotowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych), o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem nn zamówienia w ilości co najmniej 280 000 kg rocznie (moc przerobowa), spełniającym wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach. Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 2: • Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każde • Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej: - 2 pojazdami, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych), o załadunku minimum 1500 kg każdy - jednym zakładem utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot nn zamówienia, posiadającym aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ przedmiotowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych), o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem nn zamówienia w ilości co najmniej 460 000 kg rocznie (moc przerobowa), spełniającym wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach. Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 3: • Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia na świadczenie kompleksowej usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każde • Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej: - 2 pojazdami, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych), o załadunku minimum 1500 kg każdy - jednym zakładem utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot nn zamówienia, posiadającym aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ przedmiotowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych), o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem nn zamówienia w ilości co najmniej 60 000 kg rocznie (moc przerobowa), spełniającym wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach. UWAGA: • W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do dwóch lub trzech zadań, Zamawiający uzna wyżej opisane warunki za spełnione, tylko wtedy, jeśli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej 3 zamówień o wartości nie niższej niż suma wartości dla każdego z warunków opisanych dla poszczególnych zadań. • W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do dwóch lub trzech zadań, Zamawiający uzna wyżej opisane warunki za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem 2 pojazdami, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych), o załadunku minimum 1500 kg każdy. • W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do dwóch lub trzech zadań, Zamawiający uzna wyżej opisane warunki za spełnione, tylko wtedy, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem jednym zakładem o łącznej mocy przerobowej nie niższej niż suma wartości mocy przerobowej dla każdego z warunków opisanych dla poszczególnych zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI SKŁADA: - Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, stanowiących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), a których żąda w nn postępowaniu Zamawiający, Wykonawca składa odpowiadające im dokumenty wymienione w §7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI SKŁADA: 1. Koncesja/zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym nn. zamówieniem publicznym, tj. uprawnienie w formie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.) i ustawie z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018 poz.799 z późn. zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2019 poz. 382 wraz z późn. zm.) Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody określone dla danego zadania, w którym Wykonawca składa ofertę. 2. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru zawartego w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych) – co najmniej 2 pojazdy o załadunku minimum 1500 kg każdy wraz z podaniem podstawy dysponowania – załącznik nr 8 do SIWZ (wzór formularza). 4. Wykaz zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych, w których realizowany będzie przedmiot nn zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ przedmiotowych zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych) o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem nn zamówienia, spełniających wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach wraz z podaniem podstawy dysponowania - wg wzoru zawartego w załączniku nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI SKŁADA: 1. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Aktualną decyzję uprawnionego organu zezwalającą na użytkowanie /eksploatację/ zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot nn zamówienia (zgodnie z wykazem – załącznik nr 9 do SIWZ). 3. Opis stosowanej procedury utrzymania w czystości i dezynfekcji kontenera (chłodni). Zamawiający wymaga zastosowania do działań zawartych w procedurze preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania (bakterie, prątki, wirusy, grzyby) w czasie 15 min. W procedurze należy uwzględnić nazwę preparatu z podaniem stężenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2017 Dz.U. poz. 570 z późn. zm.) 1.2. Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 1.3. Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2. WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 95,00
Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego do ich unieszkodliwiania 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy pisemnym aneksem bez zwiększenia wartości przedmiotu umowy, w przypadku niezrealizowania umowy w całości w okresie o którym mowa w §8 ust. 7 umowy, przy czym przedłużenie realizacji umowy nie może być dłuższe niż 6 miesięcy. 2. Zamawiający dopuszcza inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne dla Zamawiającego. 3. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w umowie. 4. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami §6 umowy wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy. 5. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień. 6. W przypadku umowy obowiązującej dłużej niż 12 miesięcy w wyniku przedłużenia terminu jej obowiązywania, Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 12. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 13. W przypadku zmian, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU MORSKIM IM. PCK W GDYNI O KODACH: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10*
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna usługa utylizacji odpadów medycznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10* w następujących ilościach: 18 01 02* – w ilości 5 000 kg, 18 01 03* – w ilości 99 179 kg, 18 01 04 – w ilości 100 kg, 18 01 06* – w ilości 3 500 kg, 18 01 07* – w ilości 100 kg, 18 01 08* – w ilości 8 000 kg, 18 01 09* – w ilości 100 kg, 15 01 10* – w ilości 200 kg, przez okres 7 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90524000-6, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 95,00
Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego do ich unieszkodliwiania 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A PAULO W GDYNI O KODACH: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10*
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna usługa utylizacji odpadów medycznych Szpitalu Św. Wincentego A Paulo w Gdyni o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10* w następujących ilościach: 18 01 02* – w ilości 2 917 kg, 18 01 03* – w ilości 186 138 kg, 18 01 04 – w ilości 58 kg, 18 01 06* – w ilości 70 kg, 18 01 07* – w ilości 35 kg, 15 01 08* – w ilości 35 kg, 18 01 09* – w ilości 10 kg, 18 01 10* – w ilości 70 kg, przez okres 7 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90524000-6, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 95,00
Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego do ich unieszkodliwiania 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH SZPITALU POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAŃSKU O KODACH: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10*
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sukcesywna usługa utylizacji odpadów medycznych Szpitalu Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07*, 18 01 08*, 18 01 09*, 15 01 10* w następujących ilościach: 18 01 02* – w ilości 75 kg, 18 01 03* – w ilości 28 183 kg, 18 01 04 – w ilości 75 kg, 18 01 06* – w ilości 30 kg, 18 01 07* – w ilości 6 kg, 18 01 08* – w ilości 15 kg, 18 01 09* – w ilości 6 kg, 15 01 10* – w ilości 15 kg, przez okres 9 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90524000-6, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 95,00
Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego do ich unieszkodliwiania 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace budowlane - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace budowlane - przebudowa i remont budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI