Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSucha Beskidzka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572716-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572716-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej: Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul. Szpitalna  22 , 34-200  Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723111.
Adres strony internetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/35/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, określonych w załączniku nr 1a do SIWZ. - Odpady o kodzie: 180101, 180102, 180103, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182 Ilość w skali 12 miesięcy 90 Mg - Odpady o kodzie: 180104 Ilość w skali 12 miesięcy 20 Mg Odbiór odpadów medycznych od Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Wymagania dotyczące przedmiotowej realizacji usługi: • Zgodnie z art. 20 ust 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21, tj. z dnia 07.11.2016, Dz. U. z 2016r. poz. 1987), zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na terenie którego zostały wytworzone • Zgodnie z art.95 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21, tj. z dnia 07.11.2016, Dz. U. z 2016r. poz. 1987), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014r. poz. 1923), • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62. poz. 627, tj. z dnia 10.02.2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 519), • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. nr 227, poz. 1367, tj. z dnia 13.10.2016r Dz. U. z 2016r poz. 1834), • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymogów i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1819.) Sposób i termin odbioru. 1. Odpady medyczne określone w załączniku nr 1a winny być odbierane 2 razy w tygodniu do godz. 15.00, w szczelnych kontenerach dostarczonych przez Wykonawcę. Kontenery muszą spełniać wymogi gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych. Wielkość kontenerów musi być dostosowana do wymiarów wind znajdujących się u Zamawiającego tj. szerokość kontenera nie może przekraczać 100 cm. Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 180107 w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, transportem spełniającym wymagania ADR, a odpady o kodzie 180101 w twardościennych pojemnikach, które zapewnia Zamawiający. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Załadunek i odbiór odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: - Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej - Szpital w Makowie Podhalańskim - Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna - (odbiór na wezwanie) - Miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego(odbiór na wezwanie): a/ Maków Podhalański ul. 3 Maja 38 b/ Zawoja, Zawoja Centrum nr 1730 c/ Jordanów ul. Piłsudskiego 79 - Odbiór na wezwanie ze szkół (wykaz szkół stanowi załącznik nr 1b) po uprzednim zważeniu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie odpadów zebranych w kontenerach winno odbywać się bez ich dodatkowego przekładania. Ważenie odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy 2. Dostarczenie kontenerów w ilości: 26 sztuk, o pojemności min. 0,77m3 3. Transport i utylizacja, 4. Potwierdzenie dokumentacji: - „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez Zamawiającego. 5. Mycie i dezynfekcja kontenerów wraz z przedstawieniem dokumentacji potwierdzającej tę czynność. 6. Odbiór odpadów w kontenerach. 7. Unieszkodliwianie odpadów. 8 Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.

II.5) Główny kod CPV: 90524000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych oraz stosowną umowę z jednostką zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie województwa małopolskiego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - wykaz samochodów dostosowanych do przewożenia odpadów niebezpiecznych mogących jednorazowo odebrać od Zamawiającego kontenery w ilości 26 sztuk o poj. min.0,77m3 każdy, - oświadczenie oferenta, iż dysponuje kontenerami spełniającymi wymogi gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych w ilości umożliwiającej w momencie odbioru kontenerów z odpadami pozostawienie Zamawiającemu kontenerów w ilości zapewniającej prawidłowe gromadzenie i przechowywanie wyprodukowanych odpadów,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykazu samochodów dostosowanych do przewożenia odpadów niebezpiecznych mogących jednorazowo odebrać od Zamawiającego kontenery w ilości 26sztuk, o poj. min.0,77m3 każdy Oświadczenie oferenta, iż dysponuje kontenerami spełniającymi wymogi gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych w ilości umożliwiającej w momencie odbioru kontenerów z odpadami pozostawienie Zamawiającemu kontenerów w ilości zapewniającej prawidłowe gromadzenie i przechowywanie wyprodukowanych odpadów, Oświadczenie oferenta, w którym wskaże nazwę podmiotu i adres punktu unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych odbieranych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych oraz stosowną umowę z jednostką zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie województwa małopolskiego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykazu samochodów dostosowanych do przewożenia odpadów niebezpiecznych mogących jednorazowo odebrać od Zamawiającego kontenery w ilości 26sztuk, o poj. min.0,77m3 każdy Oświadczenie oferenta, iż dysponuje kontenerami spełniającymi wymogi gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych w ilości umożliwiającej w momencie odbioru kontenerów z odpadami pozostawienie Zamawiającemu kontenerów w ilości zapewniającej prawidłowe gromadzenie i przechowywanie wyprodukowanych odpadów, Oświadczenie oferenta, w którym wskaże nazwę podmiotu i adres punktu unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych odbieranych w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, i unieszkodliwiania odpadów medycznych lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych oraz stosowną umowę z jednostką zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie województwa małopolskiego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 3. Oświadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 8.2.5. Załącznik nr 4 - oświadczenie RODO ( jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90,00
Godziny odbioru odpadów 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykończenie wnętrz - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykończenie wnętrz (mieszkanie w stanie deweloperskim), styczeń/luty 2019. Mieszkanie 48 m3 (2 sypialnie + salon z aneksem + łazienka). Materiały niezakupione, więc jest możliwość wykonania wraz z materiałami.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI