Odboiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odboiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew .
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzyżew
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Czyżew
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-14
 • Numer ogłoszenia503229-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503229-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

Gmina Czyżew: odboiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czyżew, krajowy numer identyfikacyjny 53139300000, ul. ul. Mazowiecka  34 , 18-220   Czyżew, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 755 036, e-mail sekretariat@umczyzew.pl, faks 862 755 063.
Adres strony internetowej (URL): www.umczyzew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.czyzewosada.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czyzewosada.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odboiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew .
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew . 1.Charakterystyka Gminy Czyżew Powierzchnia Gminy Czyżew wynosi 13 040 ha Liczba mieszkańców Gminy Czyżew wynosi 6551 na dzień 31.12.2018 r. , w tym ok. 6391 w zabudowie jednorodzinnej i ok. 160 w zabudowie wielorodzinnej. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi ok. 1646. Liczba nieruchomości zamieszkałych i osób zamieszkałych na terenie gminy Czyżew jest orientacyjna i może ulegać zmianie w okresie obowiązywania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo zmiany wysokości zapłaty z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia określonej wyżej liczby gospodarstw domowych. Zamawiający informuje, iż na dzień 31.12.2018 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych zadeklarowali sposób zbiórki zgodnie z tabelą nr 1. W trakcie obowiązywania umowy podane w tabeli liczby gospodarstw mogą ulegać zmianie bez prawa do zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy. Tabela 1 Zestawienie zebranych deklaracji 31.12.2018 r. Liczba osób w gospodarstwie domowym Liczba gospodarstw domowych Gmina Czyżew Razem Segregowane Niesegregowane 1 226 83 309 2 288 75 363 3 228 39 267 4 227 31 258 5 392 57 449 Razem: 1361 285 1646 L.p Biodegradowalne - zielone Ilość gospodarstw do odbioru odpadów zielonych i biodegradowalnych 1. Czyżew 337 2. Miejscowości znajdujące się na terenie gminy Czyżew 218 RAZEM : 555 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Wykonawca w cenie ryczałtowej wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czyżew oraz wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub worki. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Czyżew, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z póź. zm) Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór odpadów zmieszanych z pojemników oraz odbiór odpadów zebranych selektywnie w workach lub pojemnikach ze wszystkich miejscowości Gminy Czyżew. Ponadto Wykonawca będzie obsługiwał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Czyżew ul. Andrzejewska ). Umowa obejmuje także zbiórkę w formie objazdowej i wywóz w okresie obowiązywania umowy odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co najmniej raz w każdym roku w uzgodnionym z zamawiającym terminie. Zgodnie z zapisami studium wykonalności inwestycji dla gmin – członków porozumienia finansujących budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwienia Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Czyżew posiada rabat 8,88 % za każdy Mg dostarczonych odpadów. – czy nadal obowiązuje porozumienie . Rodzaj odpadów / frakcji stanowiących przedmiot zamówienia Tabela : Wykaz odpadów (frakcji) stanowiących przedmiot zamówienia L. p Rodzaj odpadów 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 2. Papier, tektura , odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury , 3. Szkło, odpady opakowaniowe ze szkła , 4. Metale i tworzywa sztuczne ,odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe . 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 6. Zużyte baterie i akumulatory, 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe , 8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, 9. Przeterminowane leki i chemikalia, 10. Zużyte opony. 11. Bioodpady, w tym odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych ( za odpady zmieszane uznane są odpady niesegregowane oraz odpady, które pozostały po segregacji ) oraz całej masy odpadów gromadzonych w sposób selektywny. 2)Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych . Do zadań Wykonawcy należy odpowiednio przygotować teren przy ulicy Andrzejewskiej w Czyżewie ). Teren jest ogrodzony i oświetlony . Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia oraz wyposażenia Punku Selektywnego Zbierania Odpadów w specjalistyczne kontenery do selektywnego zbierania i magazynowania, zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie czynny w godzinach od 10:00 – 18:00 raz w tygodniu - środa. c ) Nadzór nad punktem oraz majątkiem Wykonawcy ( kontenerami ) będzie leżał po stronie Wykonawcy. d) Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odpowiednio oznakowane kontenery i pojemnik dla poszczególnych selektywnie zebranych odpadów . e) Za utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów odpowiada Wykonawca przez cały okres trwania umowy. W celu ułatwienia wyceny zadania – odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czyżew, Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załączył dane dotyczące liczby gospodarstw domowych jakiej będzie dotyczył wywóz odpadów. Ponadto załączono dane wynikające ze sprawozdań otrzymanych z firm prowadzących na terenie Gminy wywóz odpadów z 2018 r. : - odpady zmieszane na terenie miejskim – 530,70 Mg ( ton ) - odpady zmieszane na terenie wiejskim – 685,56 Mg ( ton ) - odpady segregowane - 1.216,26 Mg ( ton ) szkło – 20,44 Mg (ton) metal – 11,44 Mg (ton) tworzywa sztuczne – 32,9 Mg (ton) papier – 40,54 Mg (ton) - odpady biodegradowalne – 44,44 Mg ( ton ) Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbierania odpadów komunalnych. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki należy do obowiązków Wykonawcy . Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników lub worków dla właścicieli nieruchomości na zasadach określonych w SIWZ . 1. Zabudowa jednorodzinna 1) Gospodarstwa domowe gromadzące niesegregowane odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach dostarczonych przez wykonawcę. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w dodatkowych pojemnikach lub workach zapewnionych przez właścicieli nieruchomości . Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – raz na miesiąc na terenie wiejskim gminy Czyżew . Wykaz miejscowości na terenie gminy Czyżew : ( Krzeczkowo Nowe Bieńki, Krzeczkowo Stare Bieńki, Czyżew Chrapki, Czyżew Rus Wieś, Czyżew Ruś Kolonia, Czyżew Złote Jabłko, Czyżew Siedliska, Czyżew Sutki, Dąbrowa Cherubiny , Czyżew Siedliska, Czyżew Sutki, Dąbrowa Cherubiny, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Michałki, Dabrowa Nowa Wieś, Dąbrowa Szatanki, Dąbrowa Wielka, Dmochy Glinki, Dmochy Mrozy, Dmochy Rodzonki, Dmochy Wochy, Dmochy Wypychy, Godlewo Kolonia, Jaźwiny Koczoty, Krzeczkowo Gromadzyn, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo Szepielaki, Kaczyn Herbasy, Kaczyn Stary, Michałowo Wielkie, Ołdaki Magna Brok, Rosochate Kościelne, Rosochate Nartołty, Siennica Klawy, Siennica Lipusy, Siennica Święchy, Siennica Szymanki, Siennica Pietrasze, Siennica Puziki, Stokowo Szerszenie, Świeck Strumiany, Zalesie Stare, Zalesie Stefanowo, Zaręby Góry Leśne, Zaręby Bindugi, Zaręby Skórki, Zaręby Święchy, Godlewo Piętaki, Szulborze Kozy, Brulino Koski, Brulino Piwki ) Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – raz na 2 tygodnie na terenie miasta Czyżew w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz raz na miesiąc w okresie pozostałych miesięcy t.j 1 listopada – 31 marca Wykaz ulic na terenie miasta Czyżew : ( ul. Akacjowa , Andrzejewska, Apoznańskich, Cicha, Ciechanowiecka, Cmentarna, Duży Rynek, Jakubskiego, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna, Krótka, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Mała, Mały Rynek, Mazowiecka, Mickiewicza, Niepodległości, Norwida, Nowa, Nurska, Ogrodowa, Okrężna, Piwna, Polna, Przemysłowa, Przydworcowa, Przytorowa, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Strażacka, Sybiraków, Szkolna, Wesoła, Zambrowska, Zarębska, Zarzecze , Złote Jabłko ) . 2) Gospodarstwa domowe gromadzące odpady komunalne zbierane w sposób selektywny Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym z podziałem na następujące frakcje: - papier, tektura, - szkło, worki - metale i tworzywa sztuczne - odpady ulegające biodegradacji , w tym odpady zielone – worki - pozostałe odpady komunalne zmieszane niedające się wyselekcjonować, w tym popiół , tylko pojemniki . Dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. 3) Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie : - papier - szkło, raz na miesiąc - metali i tworzywa sztuczne, - odpady ,, zielone” i odpady ulegające biodegradacji - 1 raz na miesiąc, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października , na obszarze miasta Czyżew raz na 2 tygodnie . Odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny Właściciele samodzielnie dostarczają wymienione odpady do punktu selektywnej zbiórki. Transport do punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie. Odbiór odpadów będzie się odbywać także bezpośrednio z nieruchomości poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli nieruchomości w zatwierdzonych przez Zamawiającego i ustalonych z Wykonawcą szczegółowych terminach ( raz w roku ) Odpady budowlane Właściciele samodzielnie dostarczają wymienione odpady do punktu selektywnej zbiórki. Transport do punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych na własny koszt. pozostałe frakcje odpadów: - przeterminowane leki i chemikalia, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte opony. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają w/w odpady komunalne do punktu selektywnej zbiórki lub do innych punktów ich odbioru . 4.Zabudowa wielorodzinna Gromadzenie odpadów oraz częstotliwość wywozu przez Wykonawcę tak jak w zabudowie jednorodzinnej za wyjątkiem : - częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji określa się raz na dwa tygodnie a w okresie od kwietnia do października na obszarze miasta Czyżew raz na tydzień - odpady zbierane w sposób selektywny gromadzone są w pojemnikach o pojemności zależnej od liczby mieszkańców. 5.Wykaz i charakterystyka urządzeń do gromadzenia odpadów I. POJEMNIKI 1) Pojemniki wykonane zgodnie z obowiązującymi normami o pojemności: - 120 dm³ ( l ) - 240 dm³ ( l ) - 480 dm³ ( l ) - 1100 dm³( l ) 2) Wymagana pojemność pojemników na odpady zmieszane dostarczanych przez wykonawcę : a) w zabudowie jednorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 120 l w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi od 1 do 3 osób, b) w zabudowie jednorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 240 l w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi powyżej 3 osób, c) w zabudowie wielorodzinnej jeden pojemnik o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców. 3) Wymagana pojemność pojemników na odpady zbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej dostarczanych przez wykonawcę : a) jeden pojemnik na papier o pojemności 480 l na 50 mieszkańców, b) jeden pojemnik na szkło o pojemności 480 l na 50 mieszkańców , c) jeden pojemnik na metale i tworzywa sztuczne o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców, d) jeden pojemnik na bioodpady o pojemności 480 l na 50 mieszkańców. II. WORKI 1) Worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności 120 dm³ (litrów) wykonane zgodnie z obowiązującymi normami o grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu przeznaczone do gromadzenia odpadów selektywnych ( co najmniej 60 mikronów ) 2) Wymagana liczba worków na odpady zbierane w sposób selektywny przypadająca rocznie na jedno gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej dostarczanych przez wykonawcę : a) w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi od 1 do 3 osób: - worek na papier – 6 szt., - worek na szkło – 6 szt. , - worek na metale i tworzywa sztuczne 10 szt. - worek na odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji – 19 szt. , b) w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi powyżej 3 osób : - worek na papier – 8 szt. - worek na metale i tworzywa sztuczne – 20 szt. , - worek na szkło – 8 szt. , - worek na odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji – 19 szt. 3) Pojemniki lub worki, o których mowa w pkt. I. II. 2,3 dostarczane będą przez Wykonawcę nieodpłatnie. 4) Dodatkowe pojemniki lub worki oprócz wymienionych w pkt. 3 zapewniają właściciele nieruchomości na własny koszt. 5) Oznakowanie urządzeń do gromadzenia odpadów . Oznaczenie i kolor worków na odpady selektywnie zbierane muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 19 z póżn. zm.). a) kolor żółty – do gromadzenia odpadów surowcowych ( tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe ) , b) kolor zielony – do gromadzenia szkła, c) kolor niebieski – do gromadzenia papieru i tektury, d) kolor brązowy – do gromadzenia odpadów zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji , e) kolor czarny lub szary – do gromadzenia odpadów zmieszanych . Dopuszcza się pojemniki innego koloru pod warunkiem wyraźnego oznakowania ich przeznaczenia .

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawo Zamówień Publicznych .
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : a) zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czyżew, c) wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł ,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę, że wykonał lub wykonuje ( w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg oraz załączenia dowodów ( referencji) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie . b) Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje specjalistycznym sprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz.U. z 2013 poz. 122 ) w ilości minimum 5 sztuk, w tym co najmniej : - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać normy emisji spalin, co najmniej EURO 3 , być wyposażony w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiających weryfikację tych danych. Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwałe i czytelnie oznakowane ( nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu ), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 Pzp – wg zał. nr 3 do siwz) aktualne na dzień składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 13 Pzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 4 do siwz). Uwaga: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno: a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 2) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 5) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej/ umowę współpracy. II. ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u Pzp tj.: 1.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę, że wykonał lub wykonuje ( w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1000 Mg oraz załączenia dowodów ( referencji) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie . 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu dowody rejestracyjne posiadających w dyspozycji samochodów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz aktualne dokumenty potwierdzające normy emisji spalin np. zaświadczenia potwierdzające jaką normę EURO pojazdy spełniają, świadectwa homologacji itp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu .
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy ) przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 75874700080000008420000020 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium 4.Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena najnizsza 60,00
jakość obsługi, komunikacja 20,00
termin płatności faktury 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa Zamówień Publicznych . 2.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jak te, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3.Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia Podstawowego. 4.Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą , który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 5.W przypadku, jeżeli okaże się , że wykonawca którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert, tę która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art.67 ust.1 pkt 5. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji teletechnicznych - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji teletechnicznych. Prace na inwestycji w Białymstoku.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI