Odbiór z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie odpadów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 wraz z ich zagospodarowaniem w 2018 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504103-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504103-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Odbiór z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 wraz z ich zagospodarowaniem w 2018 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 12283026000000, ul. Ul. Komunalna  31 , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 625 82 09, e-mail p.sumara@puk.tarnow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.puk.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Komunalna Spółka z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/puktarnow,m,272461,ogloszone-postepowania.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 wraz z ich zagospodarowaniem w 2018 roku
Numer referencyjny: PUK.PR/ZP/2018/01/02
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa przetargu: ,,Odbiór z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 wraz z ich zagospodarowaniem w 2018 roku’’ 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 1.1. 90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów, 1.2. 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów, 1.3. 90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami. 2. Opis zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) oraz ich zagospodarowania w 2018 roku. 3.2. Odbiór odpadów będzie realizowany poprzez ich wywóz z siedziby Zamawiającego przy ul. Komunalnej 31, 33-100 Tarnów (miejsce odbioru odpadów), własnym transportem Wykonawcy – pojazdami dostosowanymi do transportu odpadów o kodzie 20 03 07, wyposażonym w dwa kontenery KP-36 lub zestawem z ruchomą podłogą tzw. walkingfloor. 3.3. Minimalna ilość odpadów (minimalny gwarantowany zakres zamówienia), tj. ilość odpadów, jaką Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia wynosi 1000 (Mg). 3.4. Maksymalna ilość odpadów (największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji, w sytuacji opisanej w pkt 3.5), tj. ilość odpadów jaką Wykonawca zobowiązany będzie odebrać od Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia nie przekroczy łącznie 2000 (Mg). 3.5. W przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na odbiór odpadów okaże się większe od planowanego (minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia z pkt 3.3, Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy PZP, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia maksymalnie do ilości wskazanej w pkt 3.4., jako największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwiększenie zakresu zamówienia poza minimalny gwarantowany zakres wskazany w pkt. 3.3. Realizacja dodatkowego zakresu zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi na zasadach identycznych jak realizacja zamówienia podstawowego (minimalny gwarantowany zakres zamówienia). 3.6. Ustala się następujące warunki świadczenie przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia: a) Odbiór odpadów będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego w wezwaniu przesłanym do Wykonawcy pocztą e-mail lub telefonicznie z jednoczesnym potwierdzeniem za pośrednictwem poczty e-mail. b) Odbiór odpadów z miejsca odbioru odpadów nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Zamawiającego wezwania, o którym mowa w lit. a c) Jednorazowa masa odpadów [Mg] do odbioru nie przekroczy 35 (Mg). d) Załadunek odpadów w miejscu ich odbioru leży po stronie Zamawiającego. e) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odebranych od Zamawiającego odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.). W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte z nimi i za wszelkie skutki z tego wynikające. f) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu usługi (w skali danego miesiąca rozliczeniowego) do dostarczenia Zamawiającemu, bez wezwania, dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowanego odebranego odpadu. g) Masa odpadów [Mg] odebranych przez Wykonawcę będzie każdorazowo ustalana za pomocą legalizowanej wagi samochodowej znajdującej się w siedzibie Zamawiającego i potwierdzana dowodem ważenia pochodzącym z programu komputerowego obsługującego system wagowy Zamawiającego. Dowód ważenia stanowić będą wyłączną podstawę do określania ilości odpadów (Mg) odebranej każdorazowo przez Wykonawcę. h) Łączna rzeczywista masa odpadów [Mg] odebranych przez Wykonawcę w danym miesiącu realizacji zamówienia zostanie potwierdzona przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca na Zbiorczej Karcie Przekazania Odpadu (ZKPO), zgodnej ze wzorem z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Zbiorcza Karta Przekazania Odpadu (ZKPO) będzie wystawiana przez Zamawiającego na podstawie dowodów ważenia wystawionych w danym miesiącu świadczenia usług. i) Zamawiający, w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia danego miesiąca, przekaże na adres e-mail Wykonawcy Zbiorczą kartę przekazania odpadów (ZKPO). Karta ta będzie stanowiła podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie należne za usługi świadczone w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym. j) Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy następować będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych z dołu, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za dany okres rozliczeniowy. Należne wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 28 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy. k) Wykonawca po zakończeniu danego miesięcznego okresu rozliczeniowego wystawiał będzie fakturę obejmującą wynagrodzenie należne za ten okres, obliczone jako iloczyn jednostkowej ceny podanej w ofercie Wykonawcy i łącznej rzeczywistej masy (Mg) odpadów odebranych w danym miesiącu wynikającej z przekazanej przez Zamawiającego Zbiorczej Karty Przekazania Odpadów (ZKPO), o której mowa w lit i). l) W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należą się odsetki w wysokości ustawowej. 3.7. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców. 3.8. Wykonawca musi spełniać wszystkie wymogi formalne i prawne związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W szczególności musi posiadać przez cały czas jego trwania aktualne zezwolenia obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, oraz w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) 3.9. W przypadku, gdy zezwolenia, o których mowa w pkt 3.8. utraci ważność w trakcie trwania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przed upływem okresu wygaśnięcia zezwoleń obowiązany jest do uzyskania nowych zezwoleń i przekazania ich kopii Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności poprzednich zezwoleń, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy . 3.10. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy PZP, Zamawiający przez cały okres realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednio czynności transportu odpadów (kierowca) – jeżeli wykonanie tej czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Wykaz tych osób wraz z informacją dotyczącą ich zatrudnienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku rozwiązania z tymi osobami stosunku pracy przed zakończeniem okres trwania umowy, Wykonawca będzie obowiązany na ich miejsce zatrudnić inną osobę na podstawie umowy o pracę. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca, do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.10.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednio czynności transportu odpadów (kierowca): W celu wykazania okoliczności, o których mowa w pkt 3.10, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie tych osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, pisemnego oświadczenia, że osoby wykonujące czynności transportu odpadów (kierowcy) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 847) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; W przypadku rozwiązania z osobą, o której mowa w pkt 3.10 stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na to miejsce inną osobę na podstawie umowy o pracę i zawiadomić o tym Zamawiającego składając w terminie do 5 dni od dnia zatrudnienia tej osoby pisemne oświadczenie potwierdzającego okoliczności, o których mowa w pkt 3.10 3.10.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest w terminie do 5 dni od otrzymania takiego żądania złożyć Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie potwierdzającego okoliczności, o których mowa w pkt 3.10 3.10.3. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób zostały określone we wzorze umowy. W razie nieprzedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę w wymaganym terminie oświadczeń, o którym mowa w pkt 3.10 ppkt 3.10.1 i 3.10.2, albo w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Zamawiający może zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.10. W przypadku zwłoki w dostarczeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.10 ppkt 3.10.1 i 3.10.2 albo w przypadku gdy oświadczenia te okażą się nieprawdziwe, poza uprawnieniami powyższymi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną wynikającą ze wzoru umowy. 3.10.4. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę zgodnie z pkt 3.10 wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ppkt 3.10.1 –3.10.2, które umożliwią skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. Posiada aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21), 2. Posiada aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 sukcesywną usługę związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w ilości min. 300 Mg trwającą co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi zostały lub są wykonywane należycie (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określonego w rozdziale VI ust. 1.1 SIWZ Zamawiający zażąda od Wykonawcy: 1.1.aktualnego zezwolenia obejmującego prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 21), 1.2 aktualnego zezwolenia obejmującego prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale IV ust. 2 pkt. 2.3 zamawiający zażąda od wykonawcy: 2.1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 3 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zobowiązani są złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie Wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). 1.1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa wyłącznie w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 1.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów: 2.1. musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy dołączyć do oferty w formie oryginału; 3. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia i dokumenty, które sporządza wykonawca nie zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. Akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz postanowień zawartej umowy w drodze udzielenia zamówienia publicznego w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupie deskę podłogową berbau 110m2, Nowy Sącz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupie deskę podłogową berbau 110m2 szerokosc min 12cm. Zainteresowanych proszę o cenę brutto. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI