Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-01-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-05
 • Numer ogłoszenia501100-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501100-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie: Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 001023003, ul. ul. Geodetów  1 , 35-959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 850 36 00, e-mail przetargi.ias@pk.mofnet.gov.pl, faks 17 852 11 30.
Adres strony internetowej (URL): www.podkarpackie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.podkarpackie.kas.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.podkarpackie.kas.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający ustala formę pisemną do składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kancelaria Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1 – Sala Obsługi

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych
Numer referencyjny: 1801-ILZ1.260.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia pn: „Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych” jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu i przekazaniu do dalszej utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych ze wskazanych lokalizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5/I, 5/II i 5/III do SIWZ. 3. Sposób realizacji zamówienia zawierają wzory umów (odpowiednio załącznik nr 4/I, 4/II i 4/III do SIWZ). 4. Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) części, z których poszczególne dotyczą usług, o których mowa w pkt 1. dla: 4.1. część I: Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – materiał kategorii 1, opisanych w załączniku nr 5/I do SIWZ (Szczegółowy opis i miejsca odbioru produktów dla części I). 4.2. część II: Wyroby tytoniowe oraz odzież opisane w załączniku nr 5/II do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II). 4.3. część III: Towary organiczne, niebezpieczne i toksyczne wymienione w załączniku nr 5/III do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III). 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 5.1. na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację usług, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. 5.2. przed rozpoczęciem usług wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy realizacji usług będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 5.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców lub dalszych podwykonawców). 5.3. Po zakończeniu każdego kwartału wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usług zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 5.1. na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, lub trzy wskazane wyżej części. Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) numer/y części, której/których oferta dotyczy. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że zasady wykonywania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 5/I, 5/II i 5/III do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I, II i III) oraz w Załącznikach nr 4/I, 4/II i 4/III (wzory umów odpowiednio dla części I, II i III). 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę w części I i III. 9. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia w części II w zakresie niszczenia wyrobów tytoniowych polegające na mechanicznym zniszczeniu (rozdrobnieniu) odebranych do utylizacji towarów.

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Część I: 1) Decyzja właściwego organu inspekcji weterynaryjnej na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. 1 (zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002), 2) Decyzja powiatowego lekarza weterynarii na nadanie wpisu do rejestru na działalność nadzorowaną w zakresie transportowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat.1 (zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002), 3) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), 4) Aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987ze zm.), Część II: 1) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), Część III: 1) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), 2) Aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987ze zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru, przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat.1, Część III: 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru, przewozu materiałów niebezpiecznych, 2) Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że do wykonania zamówienia skieruje osoby posiadające odpowiednie uprawnienia tj. kierowców z odpowiednimi zaświadczeniami ADR - o ukończeniu kursu dla osób przewożących towary niebezpieczne (art. 2 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1834 ze zm.),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia od dnia wezwania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia pn: „Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych” jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu i przekazaniu do dalszej utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego ze wskazanych lokalizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5/I do SIWZ. 3. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 4/I do SIWZ). 4. część I: Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – materiał kategorii 1, opisanych w załączniku nr 5/I do SIWZ (Szczegółowy opis i miejsca odbioru produktów dla części I). 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 5.1. na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację usług, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. 5.2. przed rozpoczęciem usług wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy realizacji usług będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 5.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców lub dalszych podwykonawców). 5.3. Po zakończeniu każdego kwartału wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usług zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 5.1. na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 6. Zamawiający informuje, że zasady wykonywania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 5/I do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I) oraz w Załączniku nr 4/I (wzór umowy dla części I). 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę w części I.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90533000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia od dnia wezwania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia pn: „Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych” jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu i przekazaniu do dalszej utylizacji wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, plecaków, toreb itp. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5/II do SIWZ. 3. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 4/II do SIWZ). 4. część II: Wyroby tytoniowe oraz odzież opisane w załączniku nr 5/II do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II). 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 5.1. na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację usług, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. 5.2. przed rozpoczęciem usług wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy realizacji usług będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 5.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców lub dalszych podwykonawców). 5.3. Po zakończeniu każdego kwartału wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usług zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 5.1. na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 6. Zamawiający informuje, że zasady wykonywania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 5/II do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II ) oraz w Załączniku nr 4/II (wzór umowy dla części II). 7. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia w części II w zakresie niszczenia wyrobów tytoniowych polegające na mechanicznym zniszczeniu (rozdrobnieniu) odebranych do utylizacji towarów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90533000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia od dnia wezwania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia pn: „Odbiór, transport i utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego, wyrobów tytoniowych i innych towarów w tym niebezpiecznych” jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, przechowywaniu, zagospodarowaniu i przekazaniu do dalszej utylizacji produktów i innych towarów w tym niebezpiecznych ze wskazanych lokalizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5/III do SIWZ. 3. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 4/III do SIWZ. 4. część III: Towary organiczne, niebezpieczne i toksyczne wymienione w załączniku nr 5/III do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III). 3.5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 5.1. na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację usług, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. 5.2. przed rozpoczęciem usług wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy realizacji usług będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 5.1., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców lub dalszych podwykonawców). 5.3. Po zakończeniu każdego kwartału wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji usług zatrudniał osoby, o których mowa w pkt 5.1. na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 6. Zamawiający informuje, że zasady wykonywania przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 5/III do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III) oraz w Załączniku nr 4/III (wzór umowy dla części III. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę w części III.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90533000-2, 90511000-2, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia od dnia wezwania 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie dokumentacji technicznej budowy placów parkingowych - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wykonawcy pełnej dokumentacji technicznej budowy dwóch placów parkingowych do 10 m-c w Rzeszowie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI