Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. (medycznych – kod odpadu : 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09 pozostałych – kod odpadu 16 02 13, 16 06 02)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-08
 • Numer ogłoszenia512296-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512296-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. (medycznych – kod odpadu : 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09 pozostałych – kod odpadu 16 02 13, 16 06 02)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krajowy numer identyfikacyjny 29111500000, ul. ul. Wierzbowa  14 , 35310   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 672 030, e-mail sekretariat@rckk.rzeszow, faks 178 672 037.
Adres strony internetowej (URL): www.rckk.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rckk.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rckk.rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. (medycznych – kod odpadu : 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09 pozostałych – kod odpadu 16 02 13, 16 06 02)
Numer referencyjny: DTZ.261.5 ZP.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach : Zadanie nr 1 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. 1.1. Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)- kod 18 01 02 w ilości 13 000 kg 1.2. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82) kod 18 01 03 w ilości 103 000 kg 1.3. Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 kod 18 01 04 w ilości 6 600 kg 1.4. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne kod 18 01 06 w ilości 1 100 kg 1.5. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06 kod 18 01 07 w ilości 360 kg 1.6. Leki inne niż wymienione w 18 01 08 kod 18 01 09 w ilości 15 kg. ZADANIE NR 2 – Odbiór, transport i unieszkodliwianie pozostałych odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. 1.1. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np. komputery, świetlówki) kod 16 02 13 w ilości 1000 kg 1.2. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe – kod 16 06 02 w ilości 230 kg

II.5) Główny kod CPV: 90513300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90524000-6
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający stawia w tym zakresie wymagania, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób - Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1 oraz potwierdzi, że posiada: a) aktualne uprawnienia na prowadzenie działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada aktualne zezwolenia/decyzje ( właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, odpowiednio w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub przepisami poprzedzającymi uchwalenie ww. ustawy – dot. zadania nr 1 ; b) W przypadku odpadów pozostałych niebezpiecznych ( o kodzie 16 02 13, 16 06 02 ) Zamawiający wymaga decyzji/ zezwolenia na transport i zbieranie odpadów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny- Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 2.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stawia w tym zakresie wymagania, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób - Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku, jeżeli złoży on oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 3 oraz dołączy do oferty: a) Wykaz Zakładów Utylizacji Odpadów Niebezpiecznych, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających aktualne decyzje / uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ przedmiotowych Zakładów Utylizacji Odpadów Niebezpiecznych - załącznik nr 2 do SIWZ (wzór formularza).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów aktualnych na dzień składania ofert: a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1), b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), (zgodnie z zał. nr 3), d) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ e) aktualne uprawnienia na prowadzenie działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada aktualne zezwolenia/decyzje (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, odpowiednio w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub przepisami poprzedzającymi uchwalenie ww. ustawy – dot. zadania nr 1 ; f) W przypadku odpadów pozostałych niebezpiecznych (o kodzie 16 02 13, 16 06 02) Zamawiający wymaga decyzji/ zezwolenia na transport i zbieranie odpadów. g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z zał. 7 ) h) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r poz. 716 ) (zgodnie z zał. nr 8A) j) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z zał. nr 8B), k) Wykaz Zakładów Utylizacji Odpadów Niebezpiecznych, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających aktualne decyzje / uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ przedmiotowych Zakładów Utylizacji Odpadów Niebezpiecznych - załącznik nr 2 do SIWZ (wzór formularza). UWAGA: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na potencjale podmiotów trzecich (art.22a ustawy PZP), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 d)- j). 2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów po otwarciu ofert: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z zał. nr 6 ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Odległość instalacji (miejsca unieszkodliwiania odpadów) od miejsca wytwarzania odpadów 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji, stanowiący integralną jej część. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych . 4. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie: a). zmiany warunków i terminów płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, b). zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, która będzie wynikać ze zmiany w prawie właściwym dla podatku od towarów i usług VAT - w razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu niniejszej umowy, strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą wprowadzenia jej w życie przepisami, a zmiana kwoty brutto wartości umowy z tego tytułu jest akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany umowy; c). zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalnej. 5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. w przypadku: a. w części dotyczącej wysokości rabatu od ceny detalicznej, która będzie wynikać z wprowadzenia przez Wykonawcę nowych, niższych w stosunku do obowiązujących w umowie, cen za przedmiot zamówienia, b. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu zamówienia; c. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siła wyższą”), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; d. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy , nie naruszające postanowień SIWZ oraz ustawy – Prawo Zamówień Publicznych mogą nastąpić tylko w formie pisemnej za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. 1.1. Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)- kod 18 01 02 w ilości 13 000 kg 1.2. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82) kod 18 01 03 w ilości 103 000 kg 1.3. Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 kod 18 01 04 w ilości 6 600 kg 1.4. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne kod 18 01 06 w ilości 1 100 kg 1.5. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 01 06 kod 18 01 07 w ilości 360 kg 1.6. Leki inne niż wymienione w 18 01 08 kod 18 01 09 w ilości 15 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90513300-9, 90524000-6, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Odległość instalacji (miejsca unieszkodliwiania odpadów) od miejsca wytwarzania odpadów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE NR 2 – Odbiór, transport i unieszkodliwianie pozostałych odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 2 – Odbiór, transport i unieszkodliwianie pozostałych odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. 1.1. Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np. komputery, świetlówki) kod 16 02 13 w ilości 1000 kg 1.2. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe – kod 16 06 02 w ilości 230 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90513300-9, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 56,00
Odległość instalacji (miejsca unieszkodliwiania odpadów) od miejsca wytwarzania odpadów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam murarza - Nisko
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam murarza do postawienia budynku gospodarczego o wymiarach 6 x 9 m z pustaka, max. ok. 70 m. Potrzebny sprzęt jest oraz pomocnik również jest. Lokalizacja: okolice Niska. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI