„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych z czyszczenia ulic i placów ( kod

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych z czyszczenia ulic i placów ( kod 20 03 03 ) , skratek ( kod 19 08 01), zawartości piaskowników ( kod 19 08 02 ) i ze studzienek kanalizacyjnych ( kod 20 03 06 ) .”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPolkowice
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528344-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528344-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych z czyszczenia ulic i placów ( kod 20 03 03 ) , skratek ( kod 19 08 01), zawartości piaskowników ( kod 19 08 02 ) i ze studzienek kanalizacyjnych ( kod 20 03 06 ) .”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 39055865900000, ul. ul. Dąbrowskiego  2 , 59-100  Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 462 911, e-mail w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl, faks 768 462 960.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pgm-polkowice.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych z czyszczenia ulic i placów ( kod 20 03 03 ) , skratek ( kod 19 08 01), zawartości piaskowników ( kod 19 08 02 ) i ze studzienek kanalizacyjnych ( kod 20 03 06 ) .”
Numer referencyjny: Nr sprawy 5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych : a) z czyszczenia ulic i placów ( kod 20 03 03 ) b) ze studzienek kanalizacyjnych ( 20 03 06) . c) skratek ( kod 19 08 01), d) zawartości piaskowników ( kod 19 08 02 ) Zamawiający przed dostarczeniem pierwszej partii odpadów przekaże Wykonawcy podstawową charakterystykę zgodnie z ustawą o odpadach [Dz.U.2018.21 t.j. z dnia 2018.01.04] oraz testy zgodności wykonane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach [Dz.U.2015.1277 z dnia 2015.09.01]. II. Zakres przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych : - z czyszczenia ulic i placów ( kod 20 03 03 ) - ze studzienek kanalizacyjnych ( kod 20 03 06) 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 powstałych z czyszczenia ulic i placów oraz o kodzie 20 03 06 powstałych w studzienkach kanalizacyjnych. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy odebrać , a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami unieszkodliwiania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21). 2) Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: punkt odbioru w/w odpadów musi być usytuowany w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego tj. Polkowice ul. Dąbrowskiego 2. 3) Załadunek i transport wytworzonych odpadów z czyszczenia ulic i placów ( kod 20 03 03 ) oraz ze studzienek kanalizacyjnych ( kod 20 03 06 ) - sprzętem , będącym w posiadaniu zamawiającego do punktu odbioru odpadów wskazanym przez Wykonawcę w odległości do 10 km od bazy Zamawiającego usytuowanej w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość potraktowania punktu odbioru odpadów jako bezpośrednie miejsce zagospodarowania odpadów. 5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany na telefoniczne zgłoszenie, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 6) Odbiór odpadów może następować w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-18.00 7) Wykonawca jest winien do przedstawienia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności decyzje, koncesje wydane przez odpowiednie organy. 8) Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanych wagach Wykonawcy znajdujących się w punkcie odbioru odpadów , o którym mowa w pkt 2) 9) Ważenie potwierdzone będzie każdorazowo kwitem wagowym, dokumenty te będą stanowić podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 10) Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odbywać się będzie na podstawie dowodów ważenia za miesiąc w którym usługa została wykonana. 11) Szacowana ilość do odbioru i zagospodarowania będzie wynosić: przez okres trwania umowy – 12 m-cy od zawarcia umowy - z czyszczenia ulic i placów ( kod 20 03 03 ) w ilości ok. 560 Mg/rok - ze studzienek kanalizacyjnych ( kod 20 03 06) w ilości ok. 65 Mg/rok 12) Zamawiający informuje iż ilości, które przewidział nie są ilościami gwarantowanymi do odbioru. 13) Dla potrzeb roboczej ewidencji odbieranych odpadów, stosowane będą dokumenty wewnętrze tj. potwierdzenie wywozu odpadów (dowód ważenia), wystawionego przez Zamawiającego i potwierdzone przez odbierającego odpady. 14) Na potrzebę rozliczenia ewidencji (czyli kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów) będą brane wagi potwierdzone dowodem ważenia, wystawionym przez Zamawiającego i potwierdzone przez transportującego. 15) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia dowodu ważenia na zalegalizowanej wadze Wykonawcy przez Wykonawcę, natomiast potwierdzony ten dowód zostanie przez kierowcę Zamawiającego dostarczającego odpady. Powyższe dokumenty będą wystawiane na zamawiającego. 16) W przypadku wcześniejszego wyczerpania przewidzianych środków pieniężnych Zamawiający przewiduję możliwość zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. III. Zakres przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych : -skratek ( kod 19 08 01), -zawartości piaskowników ( kod 19 08 02 ) 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 oraz o kodzie 19 08 02 powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach przy ul. Strefowej 11; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) powstałych w procesie oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach. 2) Zadanie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1987). 3) Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy odebrać , a następnie przetworzyć w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21). 4) Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków w Polkowicach przy ul. Strefowej 11. 5) Załadunek, transport wytworzonych odpadów, o których mowa w pkt 1) – sprzętem, będącym w posiadaniu Wykonawcy i na jego koszt. 6) Przedmiot zamówienia będzie realizowany na telefoniczne zgłoszenie, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 7) Odbiór odpadów może następować w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-18.00. 8) Wykonawca jest winien do przedstawienia uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności decyzje, koncesje wydane przez odpowiednie organy. 9) Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanych wagach Wykonawcy znajdujących się w punkcie odbioru odpadów , usytuowanym w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego tj. Polkowice ul. Dąbrowskiego 2 10) Ważenie potwierdzone będzie każdorazowo kwitem wagowym, dokumenty te będą stanowić podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 11) Rozliczenie za odbiór i zagospodarowanie odbywać się będzie na podstawie dowodów ważenia za miesiąc w którym usługa została wykonana. 17) Szacowana ilość do odbioru i zagospodarowania będzie wynosić: przez okres trwania umowy – 12 m-cy od zawarcia umowy - skratek ( kod 19 08 01), w ilości ok. 120 Mg/rok - zawartości piaskowników ( kod 19 08 02) w ilości ok. 110 Mg/rok 18) Zamawiający informuje iż ilości, które przewidział nie są ilościami gwarantowanymi do odbioru. 19) Dla potrzeb roboczej ewidencji odbieranych odpadów, stosowane będą dokumenty wewnętrze tj. potwierdzenie wywozu odpadów (dowód ważenia), wystawionego przez Zamawiającego i potwierdzone przez odbierającego odpady. 20) Na potrzebę rozliczenia ewidencji (czyli kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów) będą brane wagi potwierdzone dowodem ważenia, wystawionym przez Zamawiającego i potwierdzone przez transportującego. 21) W przypadku wcześniejszego wyczerpania przewidzianych środków pieniężnych Zamawiający przewiduję możliwość zwiększenia wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 22) Przy wyborze metody odzysku lub unieszkodliwie nia należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z podstawowej charakterystyki odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02. 23) Częstotliwość wywozu : jeden raz na tydzień dla skratek ( kod 19 08 01) i jeden raz na tydzień dla zawartości piaskowników ( kod 19 08 02) W przypadku, gdy Wykonawca przekazane przez Zamawiającego odpady będzie przekazywał do zagospodarowania poprzez unieszkodliwianie w procesie składowania, to Zamawiający zobowiązuje się na podstawie art. 113 pkt 3 ustawy o odpadach [Dz.U.2018.21 t.j. z dnia 2018.01.04] dostarczyć aktualne testy zgodności wraz z podstawową charakterystyką odpadu.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) aktualna decyzja w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02), b) aktualna decyzja w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02) c) oświadczenie, że po odebraniu w/w odpadów , będą one odzyskane lub unieszkodliwione w sposób i w miejscu określonym w w/w decyzji
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: dysponowanie co najmniej jednym punktem odbioru odpadów będących przedmiotem zamówienia usytuowanym w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego tj. Polkowice ul. Dąbrowskiego 2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) co najmniej jeden z nich wykaże: -dysponowanie co najmniej jednym punktem odbioru odpadów będących przedmiotem zamówienia usytuowanym w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego tj. Polkowice ul. Dąbrowskiego 2 2.Na podstawie art. 29 ust 3a ( oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę lub podwykonawcę a) co najmniej 2 osoby, zdolne do wykonania zamówienia , uprawnioną do nadzoru i koordynacji wykonywania zamówienia oraz do kontaktu z Zamawiającym, posiadającą min 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką odpadami b) co najmniej 2 osoby zdolne do wykonania zamówienia , pełniących funkcję kierowcy posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony ( prawo jazdy kat. C) Zamawiający na czas urlopów oraz usprawiedliwionej nieobecności pracownika dopuszcza zastępstwo tych osób na podstawie umowy cywilno-prawnej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualna decyzja w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02), b) aktualna decyzja w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z wyszczególnieniem odpadów o kodach 19 08 01, 19 08 02) c) oświadczenie, że po odebraniu w/w odpadów , będą one odzyskane lub unieszkodliwione w sposób i w miejscu określonym w w/w decyzji d) dysponowanie punktem odbioru odpadów będących przedmiotem zamówienia usytuowanym w odległości nie większej niż 10 km od siedziby zamawiającego tj. Polkowice ul. Dąbrowskiego 2 e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
Warunki płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: 1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarzenia losowe, itp.). Strony zgodnie ustalają, że zmiana przedstawicieli będzie poprzez pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego faktu. 2. Dopuszcza się możliwość cesji umowy . Strony zgodnie ustalają, że cesja umowy będzie możliwa poprzez pisemne poinformowanie stron o zaistnieniu tego faktu. 3. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 4. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku: a) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zamówienia publicznego, o których mowa w art.67 lub robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) w przypadku , gdy całkowita ilość odpadów ( określona w SIWZ i umowie) przeznaczonych do odbioru, transportu i zagospodarowania nie zostanie w całości wykorzystana , 5 .Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*,), 6.W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 4 a) , Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie do obowiązującej treści umowy wartości rozliczenia , w następujący sposób: a) przygotowanie przez Wykonawcę kalkulacji dla wykonanego zakresu podstawowego zamówienia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych wskutek okoliczności wskazanych w umowie, b) sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kalkulacji przez zamawiającego , c) spisanie pomiędzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy lub zawarcie umowy na podstawie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów, zmienią się odpowiednio ceny brutto/kwoty podatku VAT , przy czym ceną bazową jest wówczas cena netto wynikająca z oferty Wykonawcy. *siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym w jednym mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI