„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWawrzeńczyce
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia539013-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 539013-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, krajowy numer identyfikacyjny 53229200000000, ul. Wawrzeńczyce  57 , 32-125  Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 2874003, 2874007, e-mail ug_igwaw@poczta.onet.pl, faks 0-12 2874003, 2874007.
Adres strony internetowej (URL): www.igwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.igwa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówien publicznych składanie ofert odbywa się w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 oraz z 2018r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Adres: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce nr 57

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE”
Numer referencyjny: GK.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe, firmy, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, cmentarze nie są objęte przedmiotem zamówienia), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XIII/201/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”, oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przyjętego Uchwałą Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nr XVI/118/2016 z dnia 19.07.2016 r. i zgodnie z Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 19.07.2016 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia są także urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego lub przekazane właścicielom nieruchomości, przez Wykonawcę. Do zakresu zamówienia wlicza się również organizację Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jego obsługę oraz odbiór z niego odpadów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 10 do SIWZ GK.271.4.2019.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90514000-3
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości zlecenia Wykonawcy, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakłada się, że zamówienie dotyczyć może powtórzenia podobnej usługi. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnej usługi zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba realizacji zamówienia dodatkowego poza okres realizacji umowy dotychczasowej w sytuacji gdy, np.: kolejne prowadzone postępowanie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, nie pozwoli podpisać umowy w takim terminie by zachowana była płynności w odbiorze śmieci. Wysokość wynagrodzenia usługi podobnej (zamówienie dodatkowe) zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego (tj. w oparciu o wyliczoną z oferty przetargowej cenę miesięczną świadczenia usługi).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  13   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi być uprawniony do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wymaga się aby Wykonawca posiadał : a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia, od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj, Dz.U. z 2018 r, poz. 1454); b) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj, Dz.U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.); c) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późn. zm.) lub aktualną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwienie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z w/w ustawą o odpadach; d) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U. z 2018r, poz. 1466 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wymaga się aby Wykonawca posiadał : a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować: a) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) co najmniej: - 1 usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych w sposób selektywny z nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1 000 Mg, odebranych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA! W przypadku usługi nadal trwającej, Wykonawca musi wykazać że część usługi, którą zrealizował spełnia postawiony wyżej warunek. b) osobami uprawnionymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wymaga się, aby Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia dysponował przynajmniej: - 3 osobami, które odpowiedzialne będą za nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia i kontakt z Zamawiającym (w tym przynajmniej 2 osobami odpowiedzialnymi za sporządzanie sprawozdań i raportów), c) potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dysponował co najmniej: - dwoma samochodami specjalnymi (śmieciarki) przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l; 240 l; 1100 l ; - jednym samochodem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; - jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, wyposażonym w HDS; - jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, typu hakowiec.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
e) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; f) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; g) aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów lub aktualną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na odzysk i unieszkodliwienie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach; h) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; i) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; j) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Druk wykazu usług stanowi załącznik nr 11 do SIWZ; k) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, druk wykazu osób stanowi załącznik nr 5do SIWZ; l) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (tj. wykaz wymaganych pojazdów) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta składana w postępowaniu musi być zabezpieczona wadium o wartości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019r., poz 310). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: Bank Spółdzielczy w Proszowicach O/Wawrzeńczyce; Nr rachunku: 29 85970001 0050 0500 0130 0044 – z dopiskiem „Wadium - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; nr sprawy: GK.271.4.2019”, 4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2, z treści poręczeń i gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego – na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – kwoty określonej w poręczeniu/gwarancji, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp). 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.04.2019r. do godz. 10:00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia Zamawiający zwraca wadium dopiero po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego jej wykonania. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie w/w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
dodatkowa wystawka ponad normę wynikającą z zapisów zawartych w Zał. Nr 10 do SIWZ - odbiór odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony samochodów osobowych - w każdej ilości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm). Zamawiający przewiduje, że w ramach umowy można zmienić: 1) personel realizujący zamówienie. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniany personel musi również spełniać warunki postawione na etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu. Jeżeli zmieniany personel realizował zamówienie w oparciu o umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ to wprowadzony na jego zakres czynności personel również winien być zatrudniony na umowę o pracę. 2) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy i związane z nim zapisy w umowie. 3) adres siedziby Wykonawcy, nr konta bankowego na który ma być dokonany przelew za realizację usługi. Wskazane zmiany mogą nastąpić w przypadku zmian organizacyjnych Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy wybranego w drodze postępowania przetargowego, 4) wprowadzić do realizacji usługi podwykonawcę, zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy, uzasadnionych pisemnie. Wprowadzenie do realizacji usługi podwykonawcy musi być zgodne z § 13 umowy. Podwykonawca nie może spełniać warunków udziału w postępowaniu w stopniu gorszym niż zaoferował ofertą Wykonawca, np.: w zakresie pojazdów. 5) pojazd wskazany w ofercie do realizacji zamówienia, tylko w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach, nie wynikających z winy Wykonawcy. Powodem takiej zmiany może być okoliczność skutkująca niemożliwością wykonywania usługi za pomocą wcześniej wskazanego pojazdu (np.: awaria, wypadek, kradzież, itp.). Potrzeba zmiany może wynikać również z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zmieniany samochód musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej, w szczególności wymagania w zakresie stanu technicznego, wyposażenia. 6) termin realizacji przedmiotu umowy (tj. podaną w SIWZ datę kalendarzową rozpoczęcia i zakończenia zamówienia), w okoliczności wydłużenia się przedmiotowego postępowania przetargowego. W takiej sytuacji wszystkie zapisy umowy dotyczące terminów zostaną stosownie zmienione. Czas 13 miesięcy trwania usługi pozostaje bez zmian. 7) możliwość zmiany wymagań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w związku ze zmianą w tym zakresie przepisów obowiązujących, 8) zmianę wynagrodzenia umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia, 9) zmianę wynagrodzenia umowy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na koszty wykonania zamówienia, które stanie się dla Wykonawcy nieekonomiczne. Zaakceptowana zmiana wiąże się ze zmianą w umowie pozostałych zapisów dotyczących wynagrodzenia. 10) wprowadzić do realizacji usługi podwykonawcę, zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb Wykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 oraz ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie chciał wprowadzić podwykonawcę to zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem aneksu do umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 potwierdzające że wprowadzany podwykonawca również spełnia postawione procedurą przetargową warunki udziału i nie podlegania wykluczeniu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, którego Wykonawca chce wprowadzić, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Niniejszy zapis stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 11) harmonogram odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych). Zmiana może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego, lub wynikać z potrzeby Zamawiającego związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kierownika budowy - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kierownika budowy dla budowy nowego oddziału kontenerowego w Legnicy wraz z przyłączami. Bardzo proszę o kontakt - podam resztę informacji.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI