Grupa Money.pl
Favore.plPrzetargiOgłoszenia o wynikachRzemiosło i przemysłKujawsko-pomorskie

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1975
Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 a) oraz pkt 2, ustawy Prawo budowlane
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoInowrocław
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi nadzoru i kontroli
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2012-04-27
 • Numer ogłoszenia1/2012/96153
TREŚĆ PRZETARGU
Inowrocław: Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 a) oraz pkt 2, ustawy Prawo budowlane
Numer ogłoszenia: 96153 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66227 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3573454, faks 051 3564305.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o. - własność samorządowa, zarządzanie nieruchomościami.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 a) oraz pkt 2, ustawy Prawo budowlane.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie kontroli instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu raz w roku oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów raz na 5 lat. Zamówienie obejmuje: lokale komunalne, prywatne oraz użytkowe - w ilości 379 szt, lokale wspólnot mieszkaniowych - w ilości 548 szt, Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Zakład Usług Sanitarnych i Porządkowych, Zakład Zieleni,Tężnie Solanki, Fontanny, siedziba PGKiM Sp. z o.o., ul. Wawrzyniaka 33, siedziba PGKiM Sp. z o.o., ul. Jaśkowskiego 11, Hotel Park, Ośrodek Wypoczynkowy Relax w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gąsawa, Ośrodek Wypoczynkowy w Oćwiece, gm. Gąsawa, Dom Przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym - zgodnie ze szczegółowym zakresem umieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.70.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię kable i przewody elektryczne, Grudziądz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania18-07-2014
 • Zleceniodawcafirma
Kupię kable i przewody elektryczne 1. Kabel YKY 5x10 mm2 0,6/1kV 500 mb 2. Przewód YDYp 3x1,5 mm2 750V 5000 mb 3. Przewód HTKSH 2x2x1,4 E90 180 mb 4. Przewód NHXH 2x2,5 mm2 FE180/E90 180 mb Oferty składać do dnia: 22-07-2014, godz: 09:00
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI
Zamknij Favore.pl
Twój kod pocztowy
Wyślij
zapytanie