Robota budowlana polegającą na: renowacji elewacji wraz z kolorystyką, remoncie podcieni...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Robota budowlana polegającą na: renowacji elewacji wraz z kolorystyką, remoncie podcieni i prześwitu bramowego oraz klatki schodowej i fragmentu piwnic budynku mieszczącego się w Łodzi przy ul. Legionów 2..
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty renowacyjne
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAdministracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"
 • Data publikacji ogłoszenia2012-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2011/76102
TREŚĆ PRZETARGU
Łódź: Robota budowlana polegającą na: renowacji elewacji wraz z kolorystyką, remoncie podcieni i prześwitu bramowego oraz klatki schodowej i fragmentu piwnic budynku mieszczącego się w Łodzi przy ul. Legionów 2..
Numer ogłoszenia: 76102 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25074 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Nieruchomości Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto", ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6335610, faks 042 6335969.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Robota budowlana polegającą na: renowacji elewacji wraz z kolorystyką, remoncie podcieni i prześwitu bramowego oraz klatki schodowej i fragmentu piwnic budynku mieszczącego się w Łodzi przy ul. Legionów 2...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót projektowanego zamierzenia budowlanego obejmuje: - roboty przygotowawcze placu budowy, - ustawienie rusztowań, montaż zabezpieczeń, - prace renowacyjne na wszystkich elewacjach, - wykonanie nowej faktury elewacji budynków i ich malowanie, - wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich, - wymianę całości stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym, - demontaż rusztowań, - montaż okładzin kamiennych i ceramicznych, - remont klatki schodowej, - remont fragmentu piwnic, wymiana biegu schodowego do piwnic, - likwidację placu budowy i uprzątniecie terenu przy budynkach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany wraz z opisem technicznym prac budowlano-renowacyjnych, dokumentacją fotograficzną i rysunkami - załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.26.21.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygadę do tynków gipsowych - Tomaszów Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnię doświadczoną brygadę do tynków gipsowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI