USŁUGI CZYSZCZENIA KOMINÓW ORAZ ROCZNY PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KOMINOWYCH DLA 45 WOG w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGI CZYSZCZENIA KOMINÓW ORAZ ROCZNY PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KOMINOWYCH DLA 45 WOG w WĘDRZYNIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoWędrzyn
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi czyszczenia pieców i kominów
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyJednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn
 • Data publikacji ogłoszenia2012-06-13
 • Numer ogłoszenia1/2012/128977
TREŚĆ PRZETARGU
Wędrzyn: USŁUGI CZYSZCZENIA KOMINÓW ORAZ ROCZNY PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KOMINOWYCH DLA 45 WOG w WĘDRZYNIE
Numer ogłoszenia: 128977 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96815 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, , 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95 7556236, faks 95 7556222.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI CZYSZCZENIA KOMINÓW ORAZ ROCZNY PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KOMINOWYCH DLA 45 WOG w WĘDRZYNIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich polegających na czyszczeniu przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, czopuchów i wentylacyjnych, zgodnie z § 30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 80 poz.563) oraz rocznych okresowych przeglądów urządzeń kominowych na postawie zapisu art. 62 1c i 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w obiektach administrowanych przez 45 WOG położonych w m. Międzyrzecz, Skwierzyna Wędrzyn i Gorzów Wlkp. 2. Zakres przedmiotu zamówienia. 2.1 usługi czyszczenia kominów oraz kontroli okresowej , który należy wykonać według załączonego formularza cenowego wypełniając wszystkie pozycje w danej grupie : a) czyszczenie kominów - 4 razy w roku kominy dymowe (opał stał); - 2 razy w roku kominy spalinowe (gaz + olej) b) czopuchy-kanały - 4 razy w roku kominy dymowe (opał stały) - 2 razy w roku kominy spalinowe (gaz + olej) c) czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 1 raz z roku d) przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych-kominów dymowych, spalinowych, czopuchów i urządzeń wentylacyjnych -1 raz w roku z wyjątkiem 3 obiektów w których kontrola będzie 2 razy w roku m. in.:. 210/2922 kuchnia Wędrzyn, 16/3030 hala remontowa, 17/3030 garaż 2.2. W zakres rocznych przeglądów okresowych wchodzą następujące czynności: a) sprawdzenie stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych - kominów dymowych, spalinowych, czopuchów i wentylacyjnych. b) dokonywanie kontroli i oględzin przewodów kominowych: dymowych,spalinowych i wentylacyjnych. c) badanie drożności przewodów kominowych. d) badanie prawidłowości podłączeń w tym: - ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, - stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, - stan techniczny łączników, rur zapieckowych, - prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielość ich pow. chłonnej), - czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu, - czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej. e) badanie ciągu kominowego. f) badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym: - głowic kominowych, - ścian kominowych nad dachem i na strychu, - nasad kominowych, - prawidłowości wylotów przewodów. g) badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: - włazów, drabin, ankrów itp. - ław kominowych. h) badanie szczelności przewodów kominowych. i) ocena innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników. j) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. 3. Ogólny opis techniczny i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien zobowiązać się do wykonania czynności określonych w pkt. 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, oraz ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. z 2010r, Nr 243,poz. 1623 z późn. zm.) Czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów zostanie potwierdzone wpisem do książek pracy kotłowni, książki czyszczenia przewodów kominowych oraz protokołem odbioru usługi. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawności urządzeń kominowych, oraz podłączeń, Wykonawca sporządzi protokoły z rocznego przeglądu dla każdego obiektu odrębnie. Protokół z okresowej kontroli musi zawierać: - zakres kontroli, podpisany przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe; - szkic - rzut i przekrój pionowy przewodów kominowych, z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów, naniesieniem drożności, oznaczeniem rodzaju wylotów, przypisaniu podłączeń do każdego przewodu. Rysunek powinien zawierać znaki ukierunkowujące, szkic względem ulicy, lub północy. Wszelkie usterki związane z brakiem drożności, nieprawidłowymi podłączeniami, brakiem szczelności itp., wykazane w protokole, powinny mieć odesłanie do numeru pionu, oraz przewodu i obsługiwanego przez niego podłączenia. Oznaczenia podłączeń powinny być czytelne dla Zleceniodawcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przestrzegania instrukcji konserwacji urządzeń, b) przestrzegania regulaminu obowiązującego mistrzów kominiarskich w zakresie przeprowadzenia okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych opracowany przez Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich. c) przestrzegania przepisów BHP w zakresie prowadzenia czynności kominiarskich, d) realizowania przeglądów przewodów kominowych w kompleksach administrowanych przez 45 WOG w tym w pomieszczeniach specjalnych po wcześniejszym przeszkoleniu przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Prace wykonywać w obecności pracownika zamawiającego lub użytkownika, który posiada stosowne aktualne poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych. e) każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania przeglądu w w/w obiektach, wykonawca musi ustalić z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych bezpośredniego użytkownika, termin wykonania zamierzonych prac uzgodnienia telefonicznego z właściwymi kierownikami SOI terminy wykonania usługi i przeglądu. f) przeprowadzenia przeglądów okresowych rocznych (kontrole stanu technicznego wraz z dokumentacją techniczną i dołączonym szkicem - przekrojem pionowym przewodów i ich numeracją, oznaczeniem rodzaju wylotów i przypisaniem podłączeń do każdego przewodu sprawności urządzeń kominowych objętych przedmiotem zamówienia oraz wystawienia protokołów z ich kontroli, g) po zakończeniu przeglądu należy wykonać zestawienie zbiorcze na budynki i obiekty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.50.00-4, 71.31.70.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecimy likwidację zagrożeń na przejeździe kolejowym - Zielona Góra
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania22-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń na przejeździe kolejowym na linii 375 , km 36,889 w ciągu drogi Krajowej nr 92 - wykonanie prac na przejeździe kolejowym na linii 375 w km 36,889
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI