Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKrobia
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi sprzątania
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2011-12-15
 • Numer ogłoszenia1/2011/428414
TREŚĆ PRZETARGU
Krobia: Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki
Numer ogłoszenia: 428414 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400244 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 22, 63-840 Krobia, woj. wielkopolskie, tel. 065 5711717, faks 065 5711717.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania Domu Pomocy Społecznej Chumiętki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest sprzątanie bieżące i sprzątanie comiesięczne gruntowne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonywanie wycen nieruchomości - Wronki
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania12-12-2017
 • Zleceniodawcafirma
Zlecę wykonywanie wycen nieruchomości dla Gminy w 2018 roku. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu Formularzu ofertowym oraz w załącznikach nr 2,3,4 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu Projektach umów. Zamawiający informuje, że w roku 2017 zlecono 108 wycen rzeczoznawcy, w tym wycena nieruchomości 9 razy, opłata adiacencka 29, służebność nieruchomości 52 razy, opłata planistyczna 1 raz, wycena lokalu 6 razy, przekształcenie wieczystego na własność 11 razy. Opis części zamówienia: Część I: wykonywanie wycen na potrzeby Gminy Wronki w 2018 roku w zakresie: a) nieruchomości gruntowej bez nasadzeń, b) nieruchomości gruntowej z nasadzeniami, c) nieruchomości zabudowanej wraz z budynkiem, d) określenia wartości rynkowej gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność. Część II: wykonywanie wycen na potrzeby Gminy Wronki w 2018 roku w zakresie: a) wyliczenia wysokości jednorazowej opłaty, określonej w stosunku procentowym do wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), b) określenia wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, c) wyceny w celu określenia wartości służebności przesyłu, d) wyceny w celu określenia wartości służebności drogowej. Część III: wykonywanie wycen na potrzeby Gminy w 2018 roku w zakresie: a) lokal mieszkalny bez inwentaryzacji, b) lokal z inwentaryzacją, c) lokal bez inwentaryzacji wraz z określeniem wartości gruntu w celu naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste, d) lokal z inwentaryzacją wraz z określeniem wartości gruntu w celu naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste, e) lokal użytkowy. 3. Kryteria oceny ofert. 1. Kryteria oceny ofert z podziałem na poszczególne części zamówienia. 1) Część I - najniższa cena ogółem w zł brutto 100% = 100 pkt. 2) Część II - najniższa cena ogółem w zł brutto 100% = 100 pkt. 3) Część III - najniższa cena ogółem w zł brutto 100% = 100 pkt 2. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazuje: w Części I: 1) nieruchomość gruntową bez nasadzeń z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 2) nieruchomość gruntową z nasadzeniami z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 3) nieruchomość zabudowaną wraz z budynkiem z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. e) 4) określenie wartości rynkowej gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 5) cenę w złotych brutto ogółem (część I), tj. sumę cen: C1a + C1b + C1c + C2a + C2b + C2c + C3a + C3b + C3c + C4a + C4b + C4c w Części II: 1) Wyliczenie wysokości jednorazowej opłaty, określonej w stosunku procentowym do wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 2) określenie wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 3) wycenę w celu określenia wartości służebności przesyłu z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 4) wycenę w celu określenia wartości służebności drogowej z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 5) cenę w złotych brutto ogółem (część II), tj. sumę cen: C1a + C1b + C1c + C2a + C2b + C2c + C3a + C3b + C3c + C4a + C4b + C4c. w Części III: 1) lokal mieszkalny bez inwentaryzacji z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 2) lokal z inwentaryzacją z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 3) lokal bez inwentaryzacji wraz z określeniem wartości gruntu w celu naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 4) lokal z inwentaryzacją wraz z określeniem wartości gruntu w celu naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto za: a) 1 2 nieruchomości, b) 3 4 nieruchomości, c) 5 i więcej nieruchomości. 5) lokal użytkowy z podziałem na cenę jednostkową w złotych brutto: a) bez inwentaryzacji, b) z inwentaryzacją. 6) cenę w złotych brutto ogółem (część III), tj. sumę cen: C1a + C1b + C1c + C2a + C2b + C2c + C3a + C3b + C3c + C4a + C4b + C4c + C5a + C5b.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI