Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2011-09-22
 • Numer ogłoszenia1/2011/300112
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG
Numer ogłoszenia: 300112 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14/002, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6165420, 6165424, faks 012 6165428.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza, według następujących wytycznych: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie niezbędnych badań przed rozpoczęciem kursu, b) przeprowadzenie kursu, c) przeprowadzenie egzaminu, kończącego się wydaniem książeczki spawacza i certyfikatu akceptowanego w całej UE. 2) Kurs obejmuje trzy metody spawania w zakresie podstawowym (I stopnia): a) spawanie metodą MIG, b) spawanie metodą MAG, c) spawanie metodą TIG. 3) Ilość godzin dydaktycznych kursu 354 w tym: a) MIG - 120, b) MAG - 120, c) TIG - 80, d) łączna liczba godzin teoretycznych -34 4) Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego: maksymalnie 3. 2. Wykonawca jest zobowiązany: 1) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe, 2) przeprowadzić egzamin wewnętrzny po zakończeniu szkolenia, 3) zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu. 3. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje beneficjentów oraz Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający daty, godziny i miejsce zajęć, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Jeżeli Zamawiający zgłosi beneficjenta do uczestnictwa w kursie bez zachowania terminu 7-dniowego, Wykonawca przekaże harmonogram zajęć nie później niż do następnego dnia roboczego. Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy sp@mops.krakow.pl...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Pora na aktywność.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie angielskiej wersji językowej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie angielskiej wersji językowej dla sklepu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI