Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
 • Tryb udzielenia zamówieniaZ wolnej ręki
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2011-09-22
 • Numer ogłoszenia1/2011/300112
TREŚĆ PRZETARGU
Kraków: Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG
Numer ogłoszenia: 300112 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14/002, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6165420, 6165424, faks 012 6165428.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu spawacza MIG, MAG, TIG.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu spawacza, według następujących wytycznych: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie niezbędnych badań przed rozpoczęciem kursu, b) przeprowadzenie kursu, c) przeprowadzenie egzaminu, kończącego się wydaniem książeczki spawacza i certyfikatu akceptowanego w całej UE. 2) Kurs obejmuje trzy metody spawania w zakresie podstawowym (I stopnia): a) spawanie metodą MIG, b) spawanie metodą MAG, c) spawanie metodą TIG. 3) Ilość godzin dydaktycznych kursu 354 w tym: a) MIG - 120, b) MAG - 120, c) TIG - 80, d) łączna liczba godzin teoretycznych -34 4) Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego: maksymalnie 3. 2. Wykonawca jest zobowiązany: 1) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe, 2) przeprowadzić egzamin wewnętrzny po zakończeniu szkolenia, 3) zajęcia będą prowadzone przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu. 3. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje beneficjentów oraz Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający daty, godziny i miejsce zajęć, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Jeżeli Zamawiający zgłosi beneficjenta do uczestnictwa w kursie bez zachowania terminu 7-dniowego, Wykonawca przekaże harmonogram zajęć nie później niż do następnego dnia roboczego. Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy sp@mops.krakow.pl...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Pora na aktywność.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę korektę z języka angielskiego - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-05-2016
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję osoby do korekty językowej tekstów naukowych (historia średniowiecza). Znam angielski, ale nie na tyle, by pisać bez pomocy anglisty lub native speakera teksty przeznaczone dla czasopism naukowych, na konferencje, do projektów badawczych itd.