PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA MIĘDZYRZECZ - POWIAT MIĘDZYRZECKI
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoMiędzyrzecz
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Międzyrzecz
 • Data publikacji ogłoszenia2011-03-30
 • Numer ogłoszenia1/2011/101811
TREŚĆ PRZETARGU
Międzyrzecz: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA MIĘDZYRZECZ - POWIAT MIĘDZYRZECKI
Numer ogłoszenia: 101811 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48081 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks 95 7426979.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA (1213F) I SPOKOJNEJ (102140F) - GMINA MIĘDZYRZECZ - POWIAT MIĘDZYRZECKI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni dróg ulic Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Spokojnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w granicach miasta (tj. do granicy działki nr 563 - ul. Konstytucji 3 Maja nawierzchnia drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia natomiast chodnik wraz ze zjazdami do przejazdu kolejowego km 1 + 385,16 nr rys. Z.4). Realizacja przedmiotowej inwestycji została podzielona na dwa zadania w skład których wchodzi: ZADANIE NR 1 - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1213F UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA W MIĘDZYRZECZU a) Wykonanie przebudowy nawierzchni drogi ul. Konstytucji 3-go Maja w granicach miasta Międzyrzecz tj do granicy działki o numerze ewidencyjnym 563 (dł. ok. 1,100 km), b) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów w granicach miasta oraz poza granicami - do przejazdu kolejowego, c) Wykonanie nawierzchni parkingów, d) Wykonanie kanalizacji deszczowej rozbudowywanej ulicy, e) Wykonanie oświetlenia ulicznego w granicach miasta tj. do granicy działki o numerze ewidencyjnym 563, f) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanej ulicy, g) Wycinka i przesadzenie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją, h) Opracowanie i uzgodnienie z właściwymi do tego celu organami czasowej organizacji ruchu. ZADANIE NR 2 - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102140F UL. SPOKOJNA W MIĘDZYRZECZU a) Wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Spokojnej w Międzyrzeczu (dł. ok. 0,24 km), b) Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów, c) Wykonanie nawierzchni parkingu, d) Wykonanie oświetlenia ulicznego, e) Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, f) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanej ulicy, g) Opracowanie i uzgodnienie z właściwymi do tego celu organami czasowej organizacji ruchu. UWAGA !!! Przez wzgląd na fakt, iż nie ma możliwości całkowitego zamknięcia przebudowywanych ulic roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanych ulic zakładów (tj. Tesco, Instalko, Międzyrzecki Ośrodek Kultury, Szkoła Muzyczna, SZPITAL !!!, Przychodnia, Biblioteka Miejska oraz liczne budynki mieszkalne). 3.2. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego oraz wykonania i montażu TABLICY REKLAMOWEJ zgodnie z wymogami Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a także wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. 3.3. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez biuro TMG Tomasz Grześkowiak z Zielonej Góry, tj. 3.3.1. projektem budowlanym, 3.3.2. projektem wykonawczym, 3.3.3. Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 3.3.4. projektem docelowej organizacji ruchu. 3.4. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 3.5. Zamieszczone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiary robót służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. 3.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 3.7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji. 3.8. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 3.9. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796) średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. 3.10. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.11. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz ze wskazaniem objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji. Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi do tego celu organami. 3.12. Inne zalecenia i zastrzeżenia: UWAGA: Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami w terenie Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2, 45.31.61.10-9, 45.31.62.13-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej - Zielona Góra
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18, na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW przy ul. Miodowej
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: dostawa serwera dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Międzyrzecz: Usługa transportu autokarowego na terenie kraju
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Budowa, dom, ogród: Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach na terenie Gminy Pyskowice
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Budowa, dom, ogród: usługi na prace konserwacyjne oferty częściowe.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI