Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoZgorzelec
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Budowa infrastruktury sportów wodnych
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Zgorzelec
 • Data publikacji ogłoszenia2013-10-04
 • Numer ogłoszenia1/2013/404438
TREŚĆ PRZETARGU
Zgorzelec: Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap
Numer ogłoszenia: 404438 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339816 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie przystani kajakowej na szlaku kajakowym po Nysie Łużyckiej wraz z budową ścieżek umożliwiających dojście oraz z pracami budowlanymi pod infrastrukturę techniczną, wypoczynkową i informacyjną. Obszar prac przewidziany do realizacji zadania znajduje się w obrębie 022502 1.0007 - VII, na działce nr 2 Obr. VII AM-3 w Zgorzelcu. 2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektowej, w skład której wchodzą: a) koncepcja architektoniczna - 2 egz., Koncepcja powinna zawierać informacje o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i wizualnych oraz materiałach proponowanych do zastosowania. b) projekt budowlany - 5 egz., Projekt budowlany należy wykonać w zakresie umożliwiającym wykonanie rzutów i przekrojów, skoordynowany we wszystkich branżach. Opracowanie musi zawierać wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, zestawienia materiałów i rysunki detali. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.). W skład projektu wchodzi projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową oraz cześć rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność, nie mniejszej niż 1:500, c) mapa do celów projektowych - 1 kpl. Mapa musi posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach. Zakres mapy powinien obejmować lokalizację przedmiotu opracowania wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawienia rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury. Mapa powinna obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną sieci oraz inwentaryzację drzew, d) specyfikacja techniczna ogólna i szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.) - 4 egz., e) przedmiar robót - 3 egz., f) kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) - 3 egz., g) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku konieczności jej uzyskania, h) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i wystąpienie o pozwolenie na budowę, według wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 243, poz. 1623 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę - 1 egz. i) w razie konieczności uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze dotyczącej pozwolenia na prowadzenie prac i robót przy zabytku - 1 egz. j) uzyskanie wszystkich wymaganych przez właściwe urzędy i jednostki opracowań, analiz, uzgodnień i decyzji nie wymienionych powyżej. 2) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa, w szczególności: a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) c) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 260). d) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.). g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 3) Istotne postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej: a) Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu służy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej, b) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienie zobowiązany będzie wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w niniejszym przedmiocie zamówienia, a wynikające z wymagań właściwych urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca zobowiązany będzie także do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń - jeśli takie wystąpią, c) W przypadku wystąpienia na etapie projektowania kolizji z urządzeniami podziemnymi Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy, tj. projektantów do odpowiednich branż w celu rozwiązania zaistniałej kolizji. d) Wykonawca zobowiązany będzie na każdym etapie opracowywania dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia, do konsultacji z Zamawiającym w przypadku pojawienia się czynników mających wpływ na koszt przyszłej inwestycji, tj. rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, itp. e) Wykonawca zobowiązany będzie do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tj. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe, a jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń w celu zapewnienia konkurencyjności. f) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opracowanej dokumentacji projektowej do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem wniosku do wystąpienia o pozwolenie na budowę oraz na własny koszt usunąć wady w opracowanej dokumentacji, albo wymienić dokumentację lub jej część. g) Wykonawca zobowiązany będzie opatrzyć każdy egzemplarz dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oświadczeniem, że została wykonana z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ona służy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej oraz że jest kompletna. 4) Dokumentację projektową należy wykonać techniką tradycyjną wraz z elektronicznym zapisem na płycie CD+/-R lub DVD+/-R. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację, o której mowa w pkt. 3 ppkt 2 SIWZ zarchiwizowaną na płytach CD/DVD. Elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach w formacie doc. i pdf, kosztorysy z rozszerzeniem ath., natomiast rysunki w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. W wersji elektronicznej powinien być również zamieszczony plik tekstowy o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). Wszystkie wymienione opracowania Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt. 5) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmieniające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 6) Wykonawca może zlecić do powierzenia część przedmiotu zamówienia podwykonawcom branżowym, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną, jak za działanie lub zaniechanie własne. Wykonawca, który podzleca prace projektowe innej jednostce projektowej zobowiązany będzie w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnienia innych wymagań Zamawiającego, od których uzależniono zlecenie prac projektowych. 7) Koncepcję oraz kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pok. Nr 7 - III piętro) w terminach wskazanych w pkt 11 SIWZ. 3. ROBOTY BUDOWLANE. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Budowę 2 przystani kajakowych na szlaku kajakowym po Nysie Łużyckiej wraz z budową ścieżek umożliwiających dojście i miejsc postojowych z nawierzchni żwirowej oraz pracami budowlanymi pod infrastrukturę techniczną, wypoczynkową i informacyjną. 2) Dostawę i montaż elementów małej architektury. Wszystkie elementy małej architektury należy w miejscach widocznych oznakować, techniką graweru, herbem miasta Zgorzelec oraz logo, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Herb Miasta Zgorzelec jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: http://www.zgorzelec.eu, w zakładce: O mieście / Insygnia miejskie. Zamawiający nie wymaga graweru w kolorze. 3) Wykonanie oznakowania szlaku wraz z montażem tablic z przebiegiem szlaków i atrakcjami turystycznymi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap, opracowanym przez Biuro Projektowo - Usługowe Wojciech Górzny, Os. Gen. W. Sikorskiego 9, 66-300 Międzyrzecz, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ jako jej integralna część. 5. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Wykonawca w terminie wskazanym w umowie przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. 7. Wymagany okres gwarancji: a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały wymagany jest minimum 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.21.00-6, 45.24.84.00-1, 45.23.31.61-5, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę brodzika - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Panowie, potrzebuje przebudować brodzik. W tej chwili jest zamontowany brodzik z odpływem liniowym, podwyższony (okool 4 cm ponad poziom podłogi). Chciałbym go miec przebudowany na taki równy z poziomem podłogi. Tak więc, do zrobienia jest: usunięcie starych płytek (około 0.85m*0,7m = około 0,56m2), skucie wylewki, montaz odpływu liniowego oraz położenie nowych płytek na tym. Wiadomo, uszczelnienie dokładne, fuga, sylikon.Ściany zostają bez ruszania, tylko brodzik. Pozdrawiam. Można do mnie dzwonić lub pisać. Dobrze byłoby się umówić na oględziny, pasuje mi rano około 8 do max 9 lub wieczorem po 18:30.
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Zgorzelec: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Zgorzelec: Dostawa wyrobów budowlanych, wyposażenia na potrzeby WS-SPZOZ w Zgorzelcu
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi nr 1316W Parysów - Latowicz, odcinek od km 9+211 do km 10+361, długości 1.150,00 mb, gmina Latowicz
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Budowa, dom, ogród: Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie - Etap II.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI