Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • MiastoZgorzelec
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Budowa infrastruktury sportów wodnych
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Zgorzelec
 • Data publikacji ogłoszenia2013-10-04
 • Numer ogłoszenia1/2013/404438
TREŚĆ PRZETARGU
Zgorzelec: Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap
Numer ogłoszenia: 404438 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339816 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 77 56 988, faks 075 77 56 988.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie przystani kajakowej na szlaku kajakowym po Nysie Łużyckiej wraz z budową ścieżek umożliwiających dojście oraz z pracami budowlanymi pod infrastrukturę techniczną, wypoczynkową i informacyjną. Obszar prac przewidziany do realizacji zadania znajduje się w obrębie 022502 1.0007 - VII, na działce nr 2 Obr. VII AM-3 w Zgorzelcu. 2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektowej, w skład której wchodzą: a) koncepcja architektoniczna - 2 egz., Koncepcja powinna zawierać informacje o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i wizualnych oraz materiałach proponowanych do zastosowania. b) projekt budowlany - 5 egz., Projekt budowlany należy wykonać w zakresie umożliwiającym wykonanie rzutów i przekrojów, skoordynowany we wszystkich branżach. Opracowanie musi zawierać wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, zestawienia materiałów i rysunki detali. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.). W skład projektu wchodzi projekt zagospodarowania terenu zawierający część opisową oraz cześć rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność, nie mniejszej niż 1:500, c) mapa do celów projektowych - 1 kpl. Mapa musi posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach. Zakres mapy powinien obejmować lokalizację przedmiotu opracowania wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawienia rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury. Mapa powinna obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną sieci oraz inwentaryzację drzew, d) specyfikacja techniczna ogólna i szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.) - 4 egz., e) przedmiar robót - 3 egz., f) kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) - 3 egz., g) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku konieczności jej uzyskania, h) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami i wystąpienie o pozwolenie na budowę, według wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 243, poz. 1623 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę - 1 egz. i) w razie konieczności uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze dotyczącej pozwolenia na prowadzenie prac i robót przy zabytku - 1 egz. j) uzyskanie wszystkich wymaganych przez właściwe urzędy i jednostki opracowań, analiz, uzgodnień i decyzji nie wymienionych powyżej. 2) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa, w szczególności: a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) c) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 260). d) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.). g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 3) Istotne postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej: a) Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu służy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej, b) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienie zobowiązany będzie wykonać opracowania i analizy oraz związane z nimi uzgodnienia nie wymienione w niniejszym przedmiocie zamówienia, a wynikające z wymagań właściwych urzędów lub właściwych jednostek. Wykonawca zobowiązany będzie także do koordynacji swoich prac z Zamawiającym i jednostkami wydającymi warunki techniczne przyłączeń - jeśli takie wystąpią, c) W przypadku wystąpienia na etapie projektowania kolizji z urządzeniami podziemnymi Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy, tj. projektantów do odpowiednich branż w celu rozwiązania zaistniałej kolizji. d) Wykonawca zobowiązany będzie na każdym etapie opracowywania dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia, do konsultacji z Zamawiającym w przypadku pojawienia się czynników mających wpływ na koszt przyszłej inwestycji, tj. rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, itp. e) Wykonawca zobowiązany będzie do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tj. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe, a jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń w celu zapewnienia konkurencyjności. f) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia opracowanej dokumentacji projektowej do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem wniosku do wystąpienia o pozwolenie na budowę oraz na własny koszt usunąć wady w opracowanej dokumentacji, albo wymienić dokumentację lub jej część. g) Wykonawca zobowiązany będzie opatrzyć każdy egzemplarz dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oświadczeniem, że została wykonana z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ona służy, z uwzględnieniem aktualnych przepisów obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej oraz że jest kompletna. 4) Dokumentację projektową należy wykonać techniką tradycyjną wraz z elektronicznym zapisem na płycie CD+/-R lub DVD+/-R. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację, o której mowa w pkt. 3 ppkt 2 SIWZ zarchiwizowaną na płytach CD/DVD. Elementy dokumentacji powinny być zapisane w poszczególnych plikach w formacie doc. i pdf, kosztorysy z rozszerzeniem ath., natomiast rysunki w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. W wersji elektronicznej powinien być również zamieszczony plik tekstowy o nazwie SPIS zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji projektowej. Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). Wszystkie wymienione opracowania Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt. 5) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmieniające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 6) Wykonawca może zlecić do powierzenia część przedmiotu zamówienia podwykonawcom branżowym, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną, jak za działanie lub zaniechanie własne. Wykonawca, który podzleca prace projektowe innej jednostce projektowej zobowiązany będzie w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnienia innych wymagań Zamawiającego, od których uzależniono zlecenie prac projektowych. 7) Koncepcję oraz kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pok. Nr 7 - III piętro) w terminach wskazanych w pkt 11 SIWZ. 3. ROBOTY BUDOWLANE. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Budowę 2 przystani kajakowych na szlaku kajakowym po Nysie Łużyckiej wraz z budową ścieżek umożliwiających dojście i miejsc postojowych z nawierzchni żwirowej oraz pracami budowlanymi pod infrastrukturę techniczną, wypoczynkową i informacyjną. 2) Dostawę i montaż elementów małej architektury. Wszystkie elementy małej architektury należy w miejscach widocznych oznakować, techniką graweru, herbem miasta Zgorzelec oraz logo, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Herb Miasta Zgorzelec jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: http://www.zgorzelec.eu, w zakładce: O mieście / Insygnia miejskie. Zamawiający nie wymaga graweru w kolorze. 3) Wykonanie oznakowania szlaku wraz z montażem tablic z przebiegiem szlaków i atrakcjami turystycznymi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania Budowa przystani kajakowej w ramach projektu Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego II Etap, opracowanym przez Biuro Projektowo - Usługowe Wojciech Górzny, Os. Gen. W. Sikorskiego 9, 66-300 Międzyrzecz, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ jako jej integralna część. 5. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Wykonawca w terminie wskazanym w umowie przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. 7. Wymagany okres gwarancji: a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały wymagany jest minimum 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.21.00-6, 45.24.84.00-1, 45.23.31.61-5, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek rektyfikowanych w łazience ok. 30m2 - Jelenia Góra
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania17-03-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek rektyfikowanych w łazience ok. 30m2. na położone już płytki. Prócz tego do zamontowania pod prysznicem brodzik lub odpływ liniowy (do uzgodnienia). Mieszkanie w Jeleniej Górze, centrum.
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Zgorzelec: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z miasta Zgorzelec: Dostawa wyrobów budowlanych, wyposażenia na potrzeby WS-SPZOZ w Zgorzelcu
Poprzednie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi nr 1316W Parysów - Latowicz, odcinek od km 9+211 do km 10+361, długości 1.150,00 mb, gmina Latowicz
Następne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z kategorii Budowa, dom, ogród: Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie - Etap II.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI